• 13.03.2018, Уторак

  Намештај за "Малу сирену"

  Санад , март 2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Регионални центар за запошљавање

  Чока , 12.03.2018


 • 13.03.2018, Уторак

  Писмо о намерама са Габ Урбис Цонсултингом доо из Будимпеште

  Будимпешт , 05.03.2018

Img

ПИТАЈТЕ ПРЕДСЕДНИЦУ ОПШТИНЕ

Img

СВЕ ВЕСТИ, АКТУЕЛНОСТИ И ОДЛУКЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ У ВЕЗИ СА ВИРУСОМ COVID-19

Img

11.ОКТОБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕВОЈЧИЦА


ВАЖНО

ОБАВШТЕЊЕ о увођењу у војну евиденцију лица мушког пола рођена 2003.године


15.12.2020 - ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЧОКА


Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Општини Чока за период 2021-2023.године


УПИТНИК ЗА ГРАЂАНЕ


КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ КО ЧОКА - МАПА КОНАЧНОГ ПЛАНА НАДЕЛЕ


ЗАПИСНИК СА 27.СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ДАНА 17.07.2020.ГОДИНЕ: ЗАКЉУЧЦИ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД COVID-19


ЗАПИСНИК СА 26.СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ДАНА 14.07.2020.ГОДИНЕ: НОВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД COVID-19; МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА; ПОЖАРИ ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА ДАНА 07.07.2020.ГОДИНЕ ДОНЕО ИНСТРУКЦИЈУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДНИХ ПРОЦЕСА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА, ТРГОВАЧКИМ РАДЊАМА И ОСТАЛИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА


ИЗБОРИ 2020 - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - ЗАПИСНИК О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА


ИЗБОРИ 2020 - ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА


ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ: КРЕДИТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ И НАБАВКА ОБРТНИХ СРЕДСТАВА


ПРОЦЕС МОДЕРНИЗАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИЧКОГ СИСТЕМА ПОКРЕНУТ У 50 ОПШТИНА И ГРАДОВА СРБИЈЕ


АКТУЕЛНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊА

- ОБАВЕШТЕЊЕ о јавној седници Комисије за планове у вези Јавног увида Плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у насељу Чока дана 02.12.2020
- ОДЛУКА о начину и расподели средстава традиционалним црквама и верским заједницама за 2020.годину
- Коначна листа корисника за доделу средстава намењених побољшању живота социјално угрожених породица

КОНКУРСИ

- JAVNI KONKURS za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Čoka
- KONKURS za finansijsku podršku privrednim subjektima
- JAVNI POZIV za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- TREĆA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020.GODINU

- Usluga ispitivanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta
- Atarski putevi
- Nabavka kamiona - autosmećara

ЈАВНИ УВИД

- РАНИ ЈАВНИ УВИД у Материјал за израду просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године
- ЈАВНИ УВИД израде плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока

ЈАВНА РАСПРАВА

- Нацрт Одлуке о буџету општине Чока за 2021. годину
Рок за доставу примедбе је 20 дана од дана почетка јавне расправе, односно од 05.12.2020. године. Примедбе се достављају на маил адресу: joiren@coka.rs

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

- ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама бр.4278 и 4279 КО.Чока - "Аутофлеx-Ливница" доо
ВЕСТИ ИЗ ОПШТИНЕ ЧОКА

Интервју са председницом општине Чока

Img Img Img

Општина Чока је и ове године као и сваке претходне, обезбедила за ђаке прваке са територије општине Чока ђачке торбе и основни школски прибор. Председница општине Чока, Стана Ђембер, ће са својим замеником Михајлом Поповићем поделити школске торбе и прибор почетком школске године свим ђацима који су уписани у први разред основне школе у наступајућој 2020/21. години.

Img Img Img Img

Конститутивна седница Скупштине општине Чока одржана је данас, 21.08.2020.године и на њој је усвојен извештај Општинске изборне комисије и верификовани су мандатати 25 одборника. Изабрани су председник и заменик председника општинског парламента и постављен је секретар Скупштине општине Чока. За председника Скупштине општине Чока изабран је Тибор Олај (СВМ), док је за његовог заменика изабрана др Ивана Наумов(СНС). За секретара скупштине постављен је Золтан Тот(СВМ). У наставку седнице новог сазива, за председника општине Чока изабрана је досадашња председница Стана Ђембер(СНС), а као њен заменик Михајло Поповић (СНС). За чланове Општинског већа изабрани су Светлана Радин за област привреда и пољопривреда, Радован Будовалчев област сарадње са месним заједницама и Златомир Рајић за област нациналне мањине(сви СНС), као и Роберт Јакша област економски развој и пројекти и Јанош Тертеи област међународна сарадња и култура(обојица СВМ).

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је са представником компаније ,,Vladex“ ДОО уговор о набавци теретног возила за одношење смећа. Камион-аутосмећар запремине 16 кубних метара отпада биће у наредном периоду испоручен, а укупна вредност уговорене набавке износи 16.800.000,00 динара са ПДВ-ом. Набавком наведеног теретног возила биће омогућено ефикасније одвожење смећа из насељених места, у циљу заштите животне средине.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер са својим сарадницима организовала је у свом кабинету пријем за најуспешније спортисте поводом Дана општине Чока. Овом приликом су представници локалне самоуправе уручили поклон ваучере гостима и истакли да им је задовољство да угосте младе и успешне спортисте, који на најбољи начин представљају нашу општину на многобројним такмичењима.

Img Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер са својим сарадницима посетила је основне школе у Падеју, Остојићеву и Чоки, као и средњу школу у Чоки. Поводом Дана општине уручили су поклон ваучере носиоцима дипломе ,,Вук Караџић" и ученицима који су постигли изузетан успех током школовања.

Img Img

Пoвoдoм 26. jулa, Дaнa oпштинe Чoкa, дaнaс je нa римoкaтoличкoм грoбљу, уз присуствo звaничникa oпштинe и свeштeникa, oдржaн пoмeн и пoлoжeни су вeнци у знaк сeћaњa нa жртвe кoлeрe из 1831. гoдинe.
Пoштуjући мeрe Влaдe Србиje и, нaрaвнo, oнe кoje je у склaду с тим мeрaмa дoнeo и нaш oпштински Штaб зa вaнрeднe ситуaциje, дaнaс смo пoлoжили вeнцe жртвaмa кoлeрe. У oнo врeмe je тo билa вeликa пoшaст кoja je oднeлa бeзбрoj живoтa. Дaнaс, у 21. вeку, суoчaвaмo сe, пoнoвo, сa jeднoм другoм eпидeмиjoм кoja oднoси људскe живoтe. Бoгу хвaлa, зa сaдa Чoкa ниje тoликo угрoжeнa, прeмдa je читaв свeт, a сaмим тим и Србиja, у нeзaвиднoм стaњу. У тoм кoнтeксту, жeлим пoвoдoм Дaнa oпштинe дa пoздрaвим грaђaнe oпштинe Чoкa и пoжeлим им, прe свeгa, дoбрo здрaвљe. Нaдaмo сe бoљeм дaнимa и дa ћeмo нaрeднe гoдинe, кao и дo сaдa, oвaj дaн oбeлeжaвaти брojним прaтeћим мaнифeстaциjaмa – истaклa je Стaнa Ђeмбeр.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је у свом кабинету уговор о набавци услуге обављања послова пољочуварске службе на територији општине Чока. Носилац посла је ,,Alarm systems“ ДОО Суботица, а укупна вредност уговорених послова износи 3.296.592,00 динара са ПДВ-ом. Пољочуварску службу чини 6 анагажованих лица, распоређених по катастарским општинама, а њихов основни задатак је да свакодневним обиласком атара врше непосредну заштиту усева и засада, спрече пољске штете и заштите атарске путеве и канале.

Img

Комисија за комасацију катастарске општине Чока одржала је данас седницу у згради Општинске управе. На седници je рaзмaтрaнa и усвojeнa изменa пројекта табли, ветрозаштитних појасева и коридора путева као последица усаглашавања захтева учесника комасације са фактичким стањем на терену, кao и предлог плана наделе новоформираних парцела учeсницимa комасације. Прeдлoг сe стaвљa нa jaвни увид, a сви зaинтeрeсoвaни ћe мoћи дa стaвe свoje eвeнтуaлнe примeдбe, кoje ћe сe рaзмaтрaти oд стрaнe кoмисиje.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је у свом кабинету уговор о набавци услуге поправке путева на територији наше општине. Извођач радова је Компанија ,,Градитељ" АД Кикинда, а укупна вредност радова износи 2.766.036,00 динара са ПДВ-ом. Радови обухватају крпљење ударних рупа на коловозима, чиме ће се повећати ниво безбедности саобраћаја.

Img Img Img Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер је са својим сарадницима обишла места како би се уверили у квалитет изведених радова који су финансирани из буџета општине Чока. Посетили су  Железничку улицу у Падеју, католичку цркву Светог Јосипа у Остојићеву и објекат римокатоличке цркве Пресветог Тројства у Чоки.
Председница је изјавила да је задовољна квалитетом изведених радова, и да су они значајни за свакодневни живот суграђана и функционисање локалне  заједнице. Овом приликом су и обишли места на којима се тренутно изводе радови.
Посетили су улицу Маршала Тита у Остојићеву и Основну школу ,,Јован Поповић“ у Чоки, где су у току радови на реконструкцији и  санацији објекта, које финансира Канцеларија за управљање јавним  улагањима Владе Републике Србије.У наредном периоду планирају се нове инвестиције које ће допринети унапређењу квалитета живота грађана.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је данас у свом кабинету са заступником Националне службе за запошљавање споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину. Овим споразумом одређена су средства за програме или мере која се користе за финансирање: програма јавних радова, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и субвенције за самозапошљавање.

Img

Обавештење за кориснике новчане социјалне помоћи у неограниченом трајању
Обавештавамо вас да смо у обавези да извршимо ревизију корисника новчане помоћи у неогрниченом трајању у току маја месеца. Неопходно је да дођете до 20. маја у Центар за социјални рад за општину Чока, ул. Потиска бр. 20 и са собом понесете само личну карту, јер сва остала неопходна документа прикупљају запослени у Центру службеним путем.

Img

Председница општине Чока, СтанаЂембер потписала је данас у свом кабинету са заступником АД ,,Циклонизација“ уговор о набавци услуге сузбијања комараца на територији општине Чока, у износу од 2.997.960,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. На тај начин је на време обезбеђено контунуирано вршење наведене услугетоком 2020. gодине на територији општине Чока.

Img

Помоћник председнице општине Чока, Синиша Терзин, потписао је данас уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство Аутономне покрајине Војводине. Инвестиција износи 4.964.620,00 динара без ПДВ-а, а радови ће се изводити у КО Падеј и КО Остојићево. Циљ радова јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала и уређење отресишта, чиме ће се повећати безбедност саобраћаја у наведеним атарима.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је уговор о набавци радова на рехабилитацији коловоза у улици Маршала Тита у Остојићеву, са групом извођача, а носилац радова је ГП „Градитељ НС“ ДОО Нови Сад. Рок за извођење радова који су предмет овог уговора је педесет календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. По завршетку радова, услови за одвијање свакодневног саобраћаја у овој улици ће се знатно побољшати.

Img

Свима који славе Ускрс по јулијанском калнедару, срећне ускршње празнике жели локална самоуправа општине Чока.

Img Img

Командант Штаба за ванредне ситуације општине Чока, председница Стана Ђембер, данас је присуствовала примопредаји средстава за хигијену и дезинфекцију и производа кућне хемије, које је посредством општине Чока донирало ДТД Рибарство доо из Бачког Јарка, за Дом здравља Чока. Председница општине овом приликом је изјавила да само уједињени и сложни у невољи можемо победити.

Img

Свима који славе Ускрс по грегоријанском калнедару, срећне ускршње празнике жели локална самоуправа општине Чока.

Img

Штаб за ванредне ситуације општине Чока и даље организује свакодневно прскање насељених места хипохлоритом.

Img

Започети су радови на прилазима јавним објектима за особе са инвалидитетом и отежаним кретањем у чоканској општини. Нове прилазе за инвалиде ће добити Центар за социјални рад и Дом културе у Чоки, Месна заједница и aмбуланта у Падеjу, Месна заједница у Остојићеву, амбуланта и Основна школа „Јован Поповић“ у Санаду.

Img Img Img

Јуче је у насељеним местима чоканске општине започета подела пакета хране и средстава за хигијену за пензионере, чије пензије не прелазе износ од 30.000,00 динара. На основу списка ПИО Фонда биће подељено 2.065 пакета, а планирано је да се са поделом заврши током идуће недеље.

Img Img

Командант Штаба за ванредне ситуације општине Чока, Стана Ђембер започела је кампању поделе маски и рукавица радницима трговина на територији наше општине. Локалној самоуправи приоритет је и заштита продаваца, који су свакодневно изложени контактима са другим људима. Водићемо рачуна о свима, свако ко је природом посла изложен контакту са људима, добиће заштитну опрему, изјавила је данас Стана Ђембер и захвалила се волонтерима који шију маске. Штаб ће и у наредном периоду док траје ванредно стање, наставити са обезбеђивањем заштитне опреме и поделом свима којима је та заштита неопходна.

Img

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
У току је припрема пакета хране и средстава за хигијену, који ће у најкраћем року бити испоручени пензионерима на територији чоканске општине, чије су пензије ниже од 30.000,00 динара. Према речима председнице општине Стане Ђембер очекује се да подела пакета почне почетком следеће недеље. На основу списка ПИО Фонда биће припремљено преко 2.000 пакета, који се обезбеђују средствима буџета Аутономне Покрајине Војводине и буџета општине Чока. Обзиром на чињеницу да је у питању количина од преко 30 тона хране и средстава за хигијену, неопходно је одређено време за паковање и дистрибуцију, oвим путем молимо суграђане за стрпљење

Img Img

Општина Чока обезбедила је материјал за маске за категорије становништва којима су оне неопходне, које волонтери шију у условима ванредног стања због вируса корона.
Овим путем општина позива жене које имају шиваће машине и знају да шију, а желе да дају свој допринос у заштити од корона вируса, да позову број телефона 064/8619621 председнице општине, како би се укључиле у акцију шивења заштитних маски.

Img Img

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕНИКЕ, СТОЧАРЕ И ПЧЕЛАРЕ

Img

Обавештење за пољопривредне произвођаче

Img Img

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

Img Img

Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

Img Img

Наставља се са радовима на санацији коловоза у насељеним местима наше општине. Започети су радови на рехабилитацији коловоза у улици Железничка у Падеју. Извођач радова је ГД ,,Градитељ НС“ ДОО Нови Сад, а за наведене радове издвојено је 32.855.403,90 динара са ПДВ-ом. Реализацијом ових радова биће омогућено лакше и безбедније одвијање саобаћаја у наведеној улици.

Img Img

Након проглашења ванредног стања у Републици Србији, одржана је 14. седница Штаба за ванредне ситуације општине Чока. Седницом је председавала председница општине Чока, Стана Ђембер, а тема су биле мере које треба да допринесу спречавању и сузбијању корона вируса. Овим путем апелујемо на све грађане старије од 65 година да не излазе из својих домова, већ да се у својим насељима обрате представницима месних заједница, како би им се неопходне намирнице и лекови доставили на кућну адресу.

Img Img

Започети су радови на санацији коловоза струганим асфалтом у улицама Иличин Душана и Школској у Црној Бари. Извођач радова је ДОО ,,Водо-пут“ Ада, а укупна вредност извођења радова износи 5.948.372,40 динара са ПДВ-ом. Након извршења радова ће становницима Црне Баре бити обезбеђени услови да несметано саобраћају до својих домаћинстава и знатно ће се допринети унапређењу нивоа безбедности одвијања саобраћаја.

Img Img

У кабинету председнице општине Чока, одржана је седница Општинског штаба за ванредне ситуације, на којој је утврђен предлог Оперативног плана за одбрану од поплава од унутрашњих вода и леда на територији општине Чока за 2020. годину и предлог извештаја о активностима и раду Штаба за ванредне ситуације општине Чока за 2019. годину. Посебно је разматрана ситуација у вези са корона вирусом, те је представник Дома здравља Чока, Освит Чпајаковић присутне ближе упознао са мерама превенције и заштите од корона вируса, као и на поступање у случају сумње на зараженост овим вирусом. Са седнице упућен је апел свим грађанима да се придржавају превентивних мера, а све додатне информације и савете могу добити на број телефона Дома здравља Чока 0230-471-066 или Завода за јавно здравље Кикинда 062-883-38-41, 062-883-38-77.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је у свом кабинету уговоре са удружењима и организацијама грађана, по спроведеним конкурсима за доделу средства из буџета општине Чока из области културе, спорта и за редовне активности удружења у 2020. години. Укупна вредност додељених средстава је 11.394.896,00 динара, а обухваћено је 25 пројеката из области културе и спорта, као и финансирање редовних активности 33 удружења.

Img

Помоћник председнице општине Чока, Синиша Терзин потписао је дана 02.03.2020. године уговор о суфинансирању трошкова мера популационе политике у укупном износу од 549.200,00 динара, које је обезбедио Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, док износ средстава учешћа локалне самоуправе износи 129.600,00 динара. Наведеним средствима биће финансирана мера популационе политике ,,Пут ка здравом материнству“, који обухвата формирање и опремање школе за труднице.

Img

Састанак Савета за безбедност општине Чока одржан је данас у кабинету председнице Стане Ђембер. Уз присуство председника савета месних заједница Црне Баре и Врбице, присутни чланови су дискутовали о актуелним проблемима који се односе на појаву миграната на територији општине Чока, те су се договорили да се предузму додатне мере о којима ће јавност бити обавештена у наредном периоду. На састанку је донета одлука о узајамној сарадњи свих релевантних јавних установа, како би заједнички усагласиле мере у циљу превенције и сузбијања насиља у породици.

Img

Данас је у кабинету председнице општине Стане Ђембер потписан уговор о набавци радова на прилазима јавним објектима за особе са инвалидитетом и отежаним кретањем и то у насељеним местима Чока, Падеј, Санад и Остојићево. Уговор је потписао председник Удружења за подршку особама са менталним и физичким потешкоћама „Осмех“ из Чоке, Ференц Пушкаш са извођачем радова, а укупна вредност радова износи 2.327.428,00 динараса ПДВ-ом. Општина Чока је удружењу помогла приликом учешћа на јавном конкурсу код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и одрадила за удружење све потребне радње за спровођење поступка јавне набавке.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је уговор о набавци радова на рехабилитацији коловоза у улици Железничка у Падеју. Дужина предвиђених радова износи 1445 метара, а укупна вредност извођења радова износи 32.855.403,90 динара са ПДВ-ом. По завршетку радова, услови за одвијање свакодневног саобраћаја у овој улици ће се знатно побољшати.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер потписала је уговор о набавци радова на санацији улица Иличин Душана и Школска у Црној Бари струганим асфалтом. Укупна вредност извођења радова износи 5.948.372,40 динара са ПДВ-ом. На овај начин доприноси се унапређењу нивоа безбедности одвијања саобраћаја на територији наше општине, а мештанима се обезбеђује лакши приступ до домаћинстава.

Img Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер организовала је у свом кабинету пријем за нашу суграђанку Даниелу Бата. Наиме, Даниела се истакла као прва жена која суди на турнирима у пикаду на међународној сцени, а за свој највећи успех сматра учешће на Светском првенству у Лондону, које је одржано у децембру 2019. године. Овом приликом је председница општине уручила пригодан поклон својој гошћи и истакла да јој је задовољство што је у прилици да поздрави успешну и младу жену, која на овај начин представља нашу општину како у земљи тако и у иностранству.

Img

У кабинету председнице општине потписан је уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији и санацији зграде Основне школе ,,Јован Поповић“ Чока. Радове ће извести група извођача са носиоцем посла ДОО ,,ДХЦ Инжењеринг“ из Београда. Планирано је да се радови изведу у року од 300 дана. Уговорена вредност предметних радова износи 153.293.837,69 динара са ПДВ-ом, које финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.

Img

Председница општине Чока, Стана Ђембер је са својим сарадницима обишла особе са инвалидитетом са територије наше општине и уручила им поклон пакете, који су обезбеђени путем донација, а укупно је подељено 112 пакета. Током посета, функционери локалне самоуправе су са суграђанима разговорали о условима унапређења квалитета живота особа са инвалидитетом, и о начинима како локална самоуправа може да доприносе њиховој интеграцији у ширу друштвену заједницу. "У наредном периоду настојаћемо да водимо одговорну социјалну политику како би креирали и реализовали механизме подршке који ће допринети побољшању положаја особа са инвалидитетом", закључила је Ђембер.

Img
Img Img

Школска слава Свети Сава обележена је у свим школским установама на подручју општине Чока. На прославама је присуствовао велики број ученика, просветних радника, родитеља и осталих грађана, као и начелник Севернобанатског управног округа, Никола Лукач заједно са председницом општине, Станом Ђембер и представницима локалне самоуправе. Заједничким радом ученици ових школа су припремили пригодне програме посвећене лику и делу Светог Саве, те је присутнима пружена могућност да сазнају, али и да поделе своје знање о Првом српском просветитељу. Основна школа „Др Тихомир Остојић“ из Остојићева доделила је председници општине Чока светосавску плакету за унапређење и развој школства у овом месту.

Img Img Img Img

Девето, обновљено Богојављенско пливање за часни крст одржано је јуче у Санаду, под покровитељством Српске православне црквене општине и Савета месне заједнице Санад. На пливању за часни крст је учествовало 19 пливача, а манифестацији је присуствовало више стотина грађана, међу којима је била присутна и председница општине Чока Стана Ђембер заједно са начелником Севернобанатског управног округа Николом Лукачем. Председница се захвалила Црквеној општини, месној заједници и свим пливачима што чувају ову традиционалну манифестацију на велики православни празник Богојављење.

Img Img

У кабинету Председнице општине потписани су и уручени уговори о студентским стипендијама за студенте наше општине. Укупно је додељена 81 стипендија, од које су три кадровске. Председница општине Чока, Стана Ђембер, пожелела је студентима срећну Нову годину и успешно студирање и изразила жељу да се након завршетка студија врате у Чоку и својим радом допринесу даљем развоју наше општине.

Img

Општинска управа Чока у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу инсталирали су два ПОС терминала у просторијама Општине, тако да се ради плаћања не мора ићи до банке или поште. Грађани сада могу да плате републичке и локалне административне таксе, као и порезе и самодоприносе путем платних картица, без обзира која банка им је издала платне картице. Терминали су инсталирани у канцеларији услужног центра и локалне пореске службе у Чоки.

Img

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ


Img

ИНИЦИЈАТИВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДИМЕНЗИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Img

"ДОБРА УПРАВА" - ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ТЕЧЕЊУ ПРОЦЕСА РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ


Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf Leaf