ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

 

 

1.ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

 

Прописи које примењује грађевински инспектор:

- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15 и 95/18),
- Закон о општем управном поступку (‘’Сл. гласник РС’’ број 18/16),
- Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18).
- Закон о озакоњењу објеката(''Сл. гласник РС'' бр.96/2015 и 83/18).

 

1.1 План

Име фајла За скидање
План за 2019.годину

 

1.2 Извештаји

Име фајла За скидање
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2018. године

 

1.3 Контролне листе

Име фајла За скидање
Контролне листе грађевинске инспекције

 

 

 

 

 

 

 

2.ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

2.1 План

Име фајла За скидање
План за 2019.годину

 

2.2 Извештаји

Име фајла За скидање
Извештај о раду за 2018. годину

 

2.3 Контролне листе

Име фајла За скидање
Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

 

 

 

 

 

 

3.КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

 

Прописи које примењује комунални инспектор:

- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС“, број 36/15 и 95/18),
- Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 53/2010 и 10/2013),
- Закон о оглашавању (''Сл.гласник РС“, бр. 6/2016),
- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/16),
- Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' број 88/11 и 104/16),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одл. УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16-одл. УС),
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012, 84/2015 и 83/2018 - др. закон),
- Закон о сточарству ( ''Сл. гласник РС'' број 41/2009, 93/2012 и 14/2016),
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
- Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одл. УС),
- Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016)
- Одлука о комуналним делатностима ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/14 и 20/16),
- Одлука о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Чока ( ''Сл. лист општине Чока'' број 16/15 и 4/17),
- Одлука о јавном водоводу и дистрибуцији воде ( ''Сл. лист општине Чока'' број 16/15 и 4/17),
- Одлука о ауто - такси превозу ( ''Сл. лист општине Чока'' број 4/06 иу 4/17),
- Одлука о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на територији општине Чока (‘’Сл. лист општине Чока’’ број 3/05, 6/11 и 4/17),
- Одлука о уређењу послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња (''Сл. лист општине Чока'' број 14/06 и 4/17 ),
- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката (''Сл. лист општине Чока'' број 20/16 и 4/17),
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама објеката (''Сл. лист општине Чока'' 18/17),
- Одлука о изменама и допунама одлуке о додељивљњу искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (‘’Сл. лист Општине Чока” бр. 4/15, 4/17, 8/17 и 18/17),
- Одлука о утврђивању услова и начина коришћења пашњака на територији општине Чока (‘’Службени лист општине Чока’’ број 18/17 и 11/18 ),
- Одлука о одржавању улица, општинских путева и некатегорисаних путева на територји Општине Чока( ‘’Службени лист општине Чока’’ број 4/18 ).

 

3.1 План

Име фајла За скидање
План за 2019.годину

 

3.2 Извештаји

Име фајла За скидање
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2018. године

 

3.3 Контролне листе

Име фајла За скидање
ИД 001 - Контролна листа о ауто такси превозу Чока
ИД 002 - Контролна листа о радном времену у занатству и трговини Чока
ИД 003 - Контролна листа о радном времену у угоститељству Чока
ИД 004 - Контролна листа - држање домаћих животиња - хватање и смештај паса и мачака луталица Чока
ИД 005 - Контролна листа - држање домаћих животиња - пси, мачке
ИД 006 - Контролна листа - држање домаћих животиња - Копитари, папкари и живина
ИД 007 - Контролна листа о додељивању искључивог права ЈКП
ИД 008 - Контролна листа о одржавању јавних зелених површина ЗАБРАНЕ
ИД 009 - Контролна листа о одржавању јавних зелених површина и остало Чока
ИД 010 - Контролна листа о комуналним делатностима
ИД 011 - Контролна листа уклањање снега и леда Чока
ID 012 - Kontrolna lista o održavanju deponija Čoka
ID 013 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - KORISNICI
ИД 014 - Контролна листа о отпадним водама - ВРШИЛАЦ ДЕЛАТНОСТИ
ИД 015 - Контролна листа о отпадним водама - СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ
ИД 016 - Контролна листа о јавном водоводу - КОРИСНИЦИ
ИД 017 - Контролна листа о атмосферским водама - комунална одлука
ИД 018 - Контролна листа о уређењу, одржавању гробља и сахрањивању ЧОКА
ИД 019 - Контролна листа о јавној расвети Чока
ИД 020 - Контролна листа о атмосферским водама
ИД 021 - Контролна листа о јавном водоводу - ВРШИЛАЦ ДЕЛАТНОСТИ
ИД 022 - Контролна листа пијаце Чока
ИД 023 - Контролна листа димњак Чока
ИД 024 - Контролна листа за трговину ван продајног места Чока
ИД 025 - Контролна листа за тржишно име и радно време