ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ

 

 

1.ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

 

Прописи које примењује грађевински инспектор:

- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', број 36/15, 44/2018- др. закон и 95/2018),
- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење),
- Закон о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),
- Закон о озакоњењу објеката(''Сл. гласник РС'' бр.96/2015, 83/18 и 81/20-УС),
- Закон о становању и одржавању зграда(''Сл. гласник РС'' бр.104/16 и 8/20-др.закон).

 

1.1 План

Име фајла За скидање
План за 2022.годину
План за 2021.годину
План за 2020.годину
План за 2019.годину

 

1.2 Извештаји

Име фајла За скидање
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2021. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2020. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2019. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2018. године

 

1.3 Контролне листе

Име фајла За скидање
Контролне листе грађевинске инспекције
КЛ-001 Грађевинска дозвола и пријава радова
КЛ-002 Решење о одобрењу за извођење радова
КЛ-003 Пријава завршетка израде темеља
КЛ-004 Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
КЛ-005 Надзор над коришћењем објекта - Употребна дозвола
КЛ-006 Надзор над коришћењем-употребом високе бране и акумулације
КЛ-007 Програм одржавања зграде и опште стање зграде
КЛ-008 Безбедност зграде-стање конструктивних грађевинских елемената зграде
КЛ-009 Безбедност зграде-стање других грађевинских елемената зграде
КЛ-010 Безбедност зграде-стање уређаја и опреме зграде
КЛ-011 Безбедност зграде-стање инсталација зграде
КЛ-012 Безбедност зграде-стање опреме и других елемената изван зграде

 

 

 

 

 

 

 

2.ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Прописи које примењује инспектор за заштиту животне средине:

- Закон о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'' бр.135/04, 36/09, 72/09 -др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 др. закон),
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”,бр.135/04, 36/2009, 72/09 -др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон),
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09),
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10),
- Закон о заштити од буке у животној средини (''Сл. гласник РС'', бр.96/21),
- Закон о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр.36/09, 88/10,14/16 и 95/18 - др. закон.),
- Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 26/21),
- Закон о зажтити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/09),
- Закон о заштити природе ( ''Сл.гласник РС'',бр. 36/09,88/10,91/10 – испр., 14/16 и 95/18 – и др. закон и 71/21),
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/2021),
- Подзаконска акта проистекла из наведених закона:
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС'' бр. 18/16 и 95/18),
- Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“број 36/15, 44/18-др.закон и 95/18),
- Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/2007, 95/10 и 99/14),
- Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/13, 13/16, 98/16- – одлука УС, 91/19),
- Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/01 и "Сл.гласник РС", бр. 101/05 - др. закон),
- Кривични законик („Сл.гласникРС”,бр.85/05,88/05,107/05,72/09,111/09,121/2012,104/201, 108/14, 94/16 и 35/19).

2.1 План

Име фајла За скидање
План за 2022.годину
План за 2021.годину
План за 2020.годину
План за 2019.годину

 

2.2 Извештаји

Име фајла За скидање
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2021. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2020. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2019. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2018. године

 

2.3 Контролне листе

Име фајла За скидање
Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

 

 

 

 

 

 

3.КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

 

Прописи које примењује комунални инспектор:

- Закон о инспекцијском надзору (''Сл. гласник Р'', број 36/15, 44/2018- др. закон и 95/2018), - Закон о оглашавању (''Сл.гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19),
- Закон о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење),
- Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одл. УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16-одл. УС),
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012, 84/2015 и 83/2018 - др. закон),
- Закон о сточарству ( ''Сл. гласник РС'' број 41/2009, 93/2012 и 14/2016),
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони),
- Закон о трговини (''Сл.гласник РС'', број 52/2019),
- Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одл. УС),
- Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016)
- Одлука о комуналним делатностима ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/14, 20/16 и 4/17),
- Одлука о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Чока ( ''Сл. лист општине Чока'' број 16/15 и 4/17),
- Одлука о јавном водоводу и дистрибуцији воде ( ''Сл. лист општине Чока'' број 16/15 и 4/17),
- Одлука о ауто - такси превозу ( ''Сл. лист општине Чока'' број 4/06 иу 4/17),
- Одлука о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на територији општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' број 3/05, 6/11 и 4/17),
- Одлука о уређењу послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња ( ''Сл. лист општине Чока'' број 14/06 и 4/17 ),
- Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката (''Сл. лист општине Чока'' број 20/16 и 4/17),
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама објеката (''Сл. лист општине Чока'' 18/17),
- Одлука о изменама и допунама одлуке о додељивљњу искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује (''Сл. лист Општине Чок'' бр. 4/15, 4/17, 8/17 и 18/17),
- Одлука о утврђивању услова и начина коришћења пашњака на територији општине Чока (''Службени лист општине Чока'' број 18/17 и 11/18 ),
- Одлука о одржавању улица, општинских путева и некатегорисаних путева на територји Општине Чока( ''Службени лист општине Чока'' број 4/18 ),
- Одлука о хватању и збрињавању напуштених животиња, уклањању лешева животиња, дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ),
- Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ),
- Одлука о јавној расвети општине Чока (''Сл. лист општине Чока'' бр. 10/19 ).

 

3.1 План

Име фајла За скидање
План за 2022.годину
План за 2021.годину
План за 2020.годину
План за 2019.годину

 

3.2 Извештаји

Име фајла За скидање
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2021. godine
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2020. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2019. године
Извештај о раду за период 01.01-31.12.2018. године

 

3.3 Контролне листе

Име фајла За скидање
ИД 001 - Контролна листа о ауто такси превозу Чока
ИД 002 - Контролна листа о радном времену у занатству и трговини Чока
ИД 003 - Контролна листа о радном времену у угоститељству Чока
ИД 004 - Контролна листа - држање домаћих животиња - хватање и смештај паса и мачака луталица Чока
ИД 005 - Контролна листа - држање домаћих животиња - пси, мачке
ИД 006 - Контролна листа - држање домаћих животиња - Копитари, папкари и живина
ИД 007 - Контролна листа о додељивању искључивог права ЈКП
ИД 008 - Контролна листа о одржавању јавних зелених површина ЗАБРАНЕ
ИД 009 - Контролна листа о одржавању јавних зелених површина и остало Чока
ИД 010 - Контролна листа о комуналним делатностима
ИД 011 - Контролна листа уклањање снега и леда Чока
ID 012 - Kontrolna lista o održavanju deponija Čoka
ID 013 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - KORISNICI
ИД 014 - Контролна листа о отпадним водама - ВРШИЛАЦ ДЕЛАТНОСТИ
ИД 015 - Контролна листа о отпадним водама - СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ
ИД 016 - Контролна листа о јавном водоводу - КОРИСНИЦИ
ИД 017 - Контролна листа о атмосферским водама - комунална одлука
ИД 018 - Контролна листа о уређењу, одржавању гробља и сахрањивању ЧОКА
ИД 019 - Контролна листа о јавној расвети Чока
ИД 020 - Контролна листа о атмосферским водама
ИД 021 - Контролна листа о јавном водоводу - ВРШИЛАЦ ДЕЛАТНОСТИ
ИД 022 - Контролна листа пијаце Чока
ИД 023 - Контролна листа димњак Чока
ИД 024 - Контролна листа за трговину ван продајног места Чока
ИД 025 - Контролна листа за тржишно име и радно време
ИД 026 - Контролна листа о хватању и збрињивању напуштених животиња, уклањање лешева животиња, дезинфекцији, дезинсекцији и дератизације
ИД 027 - Контролна листа о јавним паркиралиштима
ИД 028 - Контролна листа о испаши