ЈАВНИ УВИД

 

Датум Име фајла Download
06.05.2022 Измена Огласа о Јавном увиду
21.03.2022 ЈАВНИ УВИД у нацрт Регионалног просторног плана АПВ од 2021 до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана АПВ на животну средину
04.03.2022 РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације трасе државног пута ИИА реда бр.104, на деоници Банатско Аранђелово - Црна Бара. Јавни увид је омогућен између 05.03-25.03.2022 године
06.04.2021 Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
01.04.2021 ПОНОВНИ ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Пашњаци велике д
11.03.2021 ЈАВНИ УВИД, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о студији о процени утицаја на животну средину пројекта - Базне станице телефоније "КИУ28, КИО28 Чока 2" дана 01.04.2021
29.01.2021 ЈАВНИ УВИД, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о студији о процени утицаја на животну средину пројекта "Изградња заливног система "Кера Бара" у Остојићеву" дана 23.02.2021
01.12.2020 РАНИ ЈАВНИ УВИД у Материјал за израду просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године
28.10.2020 ЈАВНИ УВИД израде плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока
12.10.2020 ЈАВНИ УВИД у нацрт ППППН специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље" на животну средину
08.07.2020 ЈАВНИ УВИД Предлога плана наделе новоформираних парцела учесника комасације у комасационом подручју КО Чока од 07.07-06.08.2020.године
02.03.2020 РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Просторног плана Републике Србије од 2021-2035.године
31.01.2020 РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока
23.01.2020 РАНИ ЈАВНИ УВИД у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе "Пашњаци велике дропље"
08.07.2019
08.07.2019 ЈАВНИ УВИД (и Јавна расправа) у студију заштите парка пририде "Слатине у долини Златице" и у нацрт Покрајинске Скупштинске одлуке
21.06.2019 ЈАВНИ УВИД у предлог нових табли, путне и каналсеке мреже и ветрозаштитних појасева у комасационом подручју КО Чока у периоду од 20.06. до 20.07.2019. године.
10.01.2019
10.01.2019 ЈАВНИ УВИД предлога табли путне и каналске мреже у поступку комасације
06.12.2018 ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда број 24 улаз у Падеј до границе са ко Ада, прилаз мосту на Тиси
29.11.2018 РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА: ДЕОНИЦА МОСТ НА ТИСИ - РАСКРСНИЦА СА ДП БР.13
31.05.2018 РАНИ ЈАВНИ УВИД измене плана детаљне регулације локалног пута од улаз у Падеј до границе К.О. Ада
11.04.2018 ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА „REMY - TRADE“ Д.О.О. КАТ. ПАРЦ. БР. 1002/1, 1002/2 И 1002/3, К.О. ОСТОЈИЋЕВО
04.04.2018 ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС НА ПАРЦЕЛИ БР.: 4405/2 К.О. ПАДЕЈ
31.01.2018 ЈАВНИ УВИД - Израде Измене Плана генералне регулације насеља Чока
19.10.2017 РАНИ ЈАВНИ УВИД - Поводом израде Измене Плана генералне регулације насеља Чока
13.01.2017 ЈАВНИ УВИД - Процена утицаја на животну средину затеченог стања пројекта Аутофлеx-Ливница доо Чока
11.07.2016 ЈАВНИ УВИД Нацрта Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока и Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
11.07.2016
17.06.2016 Нацрт просторног плана државног пута Суботица-Зрењанин-Ковин и Извештај о стартешкој процени
17.06.2016
25.02.2016 Нацрта Плана детаљне регулације локације постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Санад у насељу Санад и Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
04.11.2015 РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације канала К-1 подсистема „Нови Кнежевац“ регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока
02.09.2015 Студија о процени утицаја - Рибњак "Катахат"
02.09.2015 Студија о процени утицаја - Рибњак "Катахат" - Општи део
17.08.2015 РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације локације постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Санад
15.07.2014
14.05.2014
20.01.2014
24.10.2013
23.07.2013
31.05.2013
24.08.2012
06.12.2011