СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА - ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

 

Обједињена процедура

Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења. Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити трошкове и време изградње, прикључења на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се значајно поједноставити процес прибављања докумената потребних у фазама изградње објеката.

 


Обавештење о спровођењу Обједињене процедуре електронским путем

Обавештавамо Вас да је 01. јануара 2016. ступио на снагу Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2015 од 30.12.2015. године) којим је ближе прописан поступак спровођења Обједињене процедуре. Самим тим, убудуће ће се сви поступци у оквиру Обједињене процедуре обављати искључиво кроз Централни информациони систем (ЦИС) који представља систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре и могуће му је приступити преко веб странице Система за подношење електронских пријава и странице за Примену закона о планирању и изградњи Такође, достава поднесака, аката и документације у обједињеној процедури између подносиоца захтева и надлежног органа, као и између надлежног органа и ималаца јавних овлашћења обављаће се електронским путем кроз ЦИС. Обједињена процедура, односно одређене фазе обједињене процедуре покрећу се пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз ЦИС, који се потписује квалификованим електронским потписом. Обзиром на наведено, достава нових поднесака, аката и документације за све поступке у оквиру Обједињене процедуре више неће бити могуће преко шалтера Општинске управе општине Чока, већ искључиво на начин на који је предвиђено Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. Изузетно, ако је техничка документација израђена пре ступања на снагу овог правилника, а подносилац захтева није у могућности да ту техничку документацију достави и у дwг или дwф формату, подносилац захтева, односно пријаве, може до 1. јануара 2018. године да ту документацију достави у папирној форми.

Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством клика на слику:

 

Img

 

 

Упутства за коришћење портала за електронско подношење захтева за грађење на следећим линковима:


О В Д Е

И

О В Д Е

 


 

 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

 

 

Име фајла За скидање
ЗАКОНИ
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ

 

 

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - ТРОШКОВНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 

Име фајла За скидање
УПУТСТВО ЗА ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ (НАПОМЕНА: Износ таксе уплатити у складу са најновијим Законом
о Републичким административним таксама)
НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА
ОПШТИНА ЧОКА - ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЈКП ЧОКА
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ад
ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ ад
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА доо

 

 

 

 

ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

Име фајла За скидање
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ - ПРЕПАРЦЕЛАЦИИЈЕ
ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗАХТЕВ ЗА РУШЕЊЕ - УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА

 

 

 

ПЛАНОВИ И РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

 

>
Датум Име фајла Величина За скидање
26.02.2021 План детаљне регулације блокова 10 и 11 у централној зони насеља Чока (51,8МБ)
01.02.2021 Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу објеката - "Аутофлеx Ливница" доо Чока (85,6МБ)
25.10.2019 Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду парцеле 680/1 КО Чока за изградњу зграде трговине (15,7МБ)
19.03.2019 Измена плана детаљне регулације пута прилазу мосту на Тиси у Падеју - усвојен план (22МБ)
10.05.2018 Измена плана генералне регулације насеља Чока (166МБ)
08.05.2018 Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду електране на биогас - КО Падеј (39МБ)
08.05.2018 Урбанистички пројекат уређења пословног комплекса "Ремз-Траде" Д.О.О. - КО Остојићево (23МБ)
17.11.2016 План детаљне регулације канала К-1 подсистема "Нови Кнежевац" регионалног система за снабдевање водом Баната на територији општине Чока (398МБ)
14.10.2016 План детаљне регулације - пречистач Санад (11МБ)
31.07.2015 Урбанистички пројекат рибњака "Катахат" Падеј (54МБ)
25.06.2015 Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе (90МБ)
12.02.2015 План генералне регулације насеља Чока (217МБ)
12.02.2015 План генералне регулације насеља Остојићево (106МБ)
12.02.2015 План генералне регулације насеља Падеј (22МБ)
06.01.2015 Регистар инвеститора - грађевинске дозволе 2014 - правна лица (0.1МБ)
06.01.2015 Регистар инвеститора - грађевинске дозволе 2014 - физичка лица (0.1МБ)
06.01.2015 Списак издатих локацијских дозвола 2014 (0.1МБ)
02.04.2014 За Пројекта "Сакупљање и привремено складиштење неопасног металног отпада " у улици Маршала Тита број 102 у Чоки на катастарској парцели 571,572 у ко Чока, није потребна Студија о процени утицаја на животну средину (0.1МБ)
18.02.2014 План детаљне регулације за далековод 110Кв Ада - Кикинда 2 (128МБ)
06.01.2014 Списак издатих локацијских дозвола од 01.01.2013 до 31.12.2013 (0.1МБ)
06.01.2014 Регистар-градј.доз.-физицка лица 2013 (0.1МБ)
06.01.2014 Регистар-градј.доз.-правна лица 2013 (0.1МБ)
12.07.2013 План детаљне регулације локације постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Остојићево (35МБ)
12.07.2013 Просторни план општине Чока (79МБ)
14.03.2013 Регистар инвеститора - грађевинске дозволе правна лица 2011 / 2012 (0.1МБ)
14.03.2013 Регистар инвеститора - грађевинске дозволе физицка лица лица 2011 / 2012 (0.1МБ)
20.02.2013 списак издатих локацијских дозвола у 2012 год. (0.1МБ)
09.10.2012 План детаљне регулације локације пречистача отпадних вода за насеље Чока (35МБ)
10.02.2011 План детаљне регулације локалног пута од државног пута првог реда БР. 24- улаз у падеј до границе са к.о. Ада - прилаз мосту на Тиси (20МБ)
25.11.2008 План детаљне регулације пословно - производне зоне, по моделу "ТЕХНО ПАРКА" насеља ЧОКА - СЕНТА (350МБ)

 

 

 

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - ИЗДАТИ ДОКУМЕНТИ:

 

Име фајла За скидање
1. Издати локацијски услови
2. Грађевинске дозволе
3. Решење издато у складу са чланом 145.
4. Закључци
5. Употребна дозвола

 

 

 

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

 

Име фајла За скидање
ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА
РАЧУНИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ ПО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ЗА ЗАНАТЛИЈЕ
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ
МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРТСТВА – Озакоњење објеката изграшених на пољопривредно мземљишту
МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРТСТВА – Попис помоћних и економских објеката
МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРТСТВА – Примена члана 33 Закона о озакоњењу објеката