ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ЧОКА - ПРОФИЛ

 


На основу Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Сл.гласник РС'' бр. 25/00 и 25/02), Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'' бр.16/97 и 42/98), Закона о путевима (Сл.гласник РС'' бр. 46/91,52/91,53/93,67/93,48/94 и 42-98), Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС'' бр.47/03) Одлуком Скупштине општине Чока од 26.10.2005. године је основано Јавно предузеће за грађевинско земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока, у циљу: обезбеђења услова за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта; развоја и обављања комуналних делатности; одржавања, заштите, развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима и за обављање других послова утврђених Законом о планирању и изградњи, Законом о комуналним делатностима и Законом о путевима.

Јавно предузеће за грађевинско земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока је регистрована 01.03.2006. год. код Агенције за привредни регистар.

Према горе наведеним Јавно предузеће обавља: .

1. послове управљања, уређивања и обезбеђења коришћења грађевинског земљишта према следећем:

 • - прибавља грађевинско земљиште,
 • - управља грађевинским земљиштем,
 • - даје грађевинско земљиште у закуп ради изградње и уређења,
 • - обезбеђује уређење грађевинског земљишта,
 • - стара се о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта,
 • - доноси планове развоја,
 • - припрема стручне подлоге за одређивање висине закупнине које плаћају закупци грађевинског земљишта и врши њихову наплату,
 • - обавља и друге послове који му се провере актом о оснивању. .

2. развој и обављање комуналних делатности:

 • - доноси програме о одржавању и изградњи објеката заједничке комуналне потрошње и просторног планирања
 • - организује одржавање улица, саобраћајница и других јавних површина,
 • - организује одржавање јавних зелених површина и дрвореда,
 • - организује одржавање јавне расвете,
 • - обавља и друге послове које му се провере актом о оснивању. .

3. одржавања, заштите, развоја и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима:

 • - доноси програм одржавања, заштите и развоја из своје надлежности,
 • - поверава предузећима зпројектовање, изградњу и реконструкцију путева и путних објеката и других радова на путевима из своје надлежности,
 • - врши инвеститорске радове на путевима из своје надлежности,
 • - организује информациони систем о стању и путева и саобраћајница на путевима,
 • - доноси критеријуме и врши расподелу средстава намењених за одржавање и развој путева из своје надлежности,ности,
 • - обавља и друге послове које му се провере актом о оснивању,
 • - удружује средства Месних Заједниоца ради одржавања путева. .

4. услуге:

 • - пружање поштанских услуга корисницима, у складу са законским и другим прописима, технолошким прописима из области ПТТ саобраћаја,
 • - остале услуге наведене код делатности Јавног предузећа. .

За 2007. годину се планирају радови на одржавању, уређењу и реконструкцији комуналних добара од општег интереса у општини Чока, који обухватају следеће активности:

А. Одржавање и поправка путева

1. магистрални и регионални путеви који пролазе кроз насељена места у нашој општини

 • - обнављање и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације,
 • - уређење банкина. .

2. локални путеви у нашој општини

 • - летње редовно одржавање коловоза и путног појаса,
 • - одржавање и обнављање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
 • - зимско одржавање путева. .

3. уличне саобраћајнице у свим насељеним местима у општини

 • - летње одржавање путева,
 • - зимско одржавање путева,
 • - чишћење пропуста испод путева за одвод атмосферске воде,
 • - скидање вишка земље са банкина. .

4. некатегорисани и пољски путеви

 • - интервенције по налозима надлежне инспекције,
 • - одржавање прелаза преко жељезничке пруге. .

Б. Изградња, одржавање и опремање објеката заједничке и индивидуалне комуналне потрошње и уређивање грађевинског земљишта, летње одржавање јавних и зелених површина и парка у Чоки

 • - зимско одржавање јавних површина,
 • - одржавање система јавне расвете у свим насељеним местима у општини Чока,
 • - ушешће у изградњи комуналних објеката од општег интереса,
 • - расчишћавање и комунално опремање грађевинског земљишта,
 • - чишћење уличних канала за одвод атмосферских вода. .

Ц. Функционисање уговорне поште у Јазову, који доприноси квалитетнијем животу у Јазову

Извори финансирања пословања

Јавно предузеће за грађевинско земљиште, комуналне делатности и путеве општине Чока своје приходе остварује из буџета општине Чока.