ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

 


На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, а полазећи од планских категироја које су дате у прогараму рада (физички обим производње и услуга, бр. запослених, капацитет и др.), и комбинујући то са свим другим ресурсима и окружењем, дошло се до планских величина, односно Финансијског плана за 2007. годину, који чини саставни део Програма пословања за 2007. годину.

 

Планиране инвестиционе активности

У 2007. години у зависности од прилива средстава, планиране су следеће активности: Набавка и уградња 19 комада опреме за мерење протока воде са потребним фазонским елементима и неповратним вентилима по насељима

Набавка и уградња опреме за дезинфекцију у насељима :

  • Падеј 2
  • Санад 1
  • Јазово 2
  • Остојићево 5
  • Чока 2

 

Поправке дотрајалих пумпи, замене релеја, осигурача и остале опреме за заштиту у електричном управљачком систему пумпи.

Инвестиционо одржавање бунарских шахти, хидрофорских кућица и одржавање свих објеката.

Од посебних програма у зависности од прилива средстава у наредном периоду, Предузеће као носилац пројекта планира следеће:

Наставак започете израде елабората о резервама и квалитету лежишта подземних вода на територији општине Чока, са којих се врши снабдевање становништва подземном водом. Висина цене предвиђеног елабората износи око 2.000.000,00 РСД. У току је надзор пројекта а на пролеће 2007. године се планира анализа која ће трајати годину дана. Према извештајима Покрајинског секретаријата, радови и финансирање ће бити обједињени на територији покрајине.

Уградња опреме за мерење протока отпадних вода на крајњој тачки канализационе мреже, у зависности од могућности Предузећа.

 

План зајмова

Као ни претходне године, Предузеће ни у 2007. години не планира узимање зајмова за финансирање обављања својих делатности.

За отплату кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода за набавку теретног моторног возилаи путничког аутомобила у 2005. години, укупна годишња обавеза у 2007. години износи, и то: