ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - КАДРОВИ

 


ЈКП "Чока" у 2007. години у погледу пројекције броја запослених не планира да мења број радника у односу на број стварно запослених у 2006. години.

У односу на планирани број запослених од 48 за 2006. годину, према пројекцији, број запослених у 2007. години избосио би 47 запослених радника, с тим да код погребне делатности планира да запосли једног радника са средњом стручном спремом и једног радника у општиј служби са високом стручном спремом, а ради попуњавања упражњених радних места.

Сходно томе, због одласка лица које обављало послове погребног радника и с обзиром да из редова запослених не располажемо са лицем које, поред општих послова, испуњава и посебне услове за обављање послова погребног радника (с обзиром на специфичности ових послова), мораће се радно место попунити новим запошљавањем.

Такође, одласком запосленог на именовану функцију у општину Чока са радног места руководиоца опште службе, Предузеће планира да на упражњено радно место запосли лице са школском спремом дипломираног правника.