ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

 


Ценовна стратегија

Имајући у виду да се структура цене коштања и продајна цена производа и услуга формира зависно од делатности којом се предузеће бави, цене комуналних производа и услуга утврђују се на начин прописан Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 16/97 и 42/98).

Елементи за образовање цена комуналних услуга су:

 1. врста, обим и квалитет комуналних услуга, који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина ;
 2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга ;
 3. oобим и квалитет улуженог рада у обављају комуналних услуга ;
 4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативнима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама и
 5. други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

У вези са исказивањем трошкова у структури цена комуналних производа и услуга, цена би, према томе, требало да садржи следеће елементе:

 • материјал за израду, односно трошкове репроматеријала, и то :а) набављен од других (добављача) б) производи, полиупроизводу и делови сопствене производње
 • плате израде, односно трошкове радне снаге,
 • као директне трошкове материјала и рада - опште трошкове израде, и то . а) Режијског материјала и других материјалних трошкова (од других и сопствене) б) Услуге (других и сопствене) ц) Део трошкова амортизације д) Део зарада и накнада личних примања
 • Заједничке трошкове, и то : а) Режијски материјал и други материјални трошкови (од других и сопствени) б) Услуге (других и сопстеве) ц) Део трошкова амортизације д) Део зарада и накнада личних примања
 • Добит.

Цене комуналних производа и услуга Предузећа су реално испод економске цене и са продајним ценама не можемо покрити ни цену коштања, па као такве, исте не могу бити у функцији остваривања профита.

Изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и успостављањем законског механизма контроле раста цена комуналних производа и услуга, с обзиром на цене затечене на релативно ниском нивоу, тешко ће се спречити даљи пад квалитета комуналног стандарда.

Позиционирање на тржишту

У насталим околностима и имајући у виду делатност од општег јавног интереса, величину и потенцијале ове фирме, као и тржиште на коме Предузеће послује (који волумен производа и услуга се може продати, с обзиром да не можемо рачунати на освајање "нових" тржишта и сл.), неопходно је идентификовати друге могућности на своме тржишту, на које фирма може рачунати и концентрисати пажњу за остваривање циљева за које постоји највећа шанса за реализацију, односно продају.

Тешко је наравно стећи предности у обиму пласмана комуналних производа и услуга, зато је потребно обезбедити "успешан" пласман других производа и услуга из области споредних делатности Предузећа.

План промотивним активности

Средства за промотивне активности (односи са јавношћу, рекламу и пропаганду, промоцију и сајмове) могу износити до 0,2% од укупног прихода, односно 115.121,00 РСД.

Планирана средства ће се користити за поједине маркетиншке активности Предузећа путем одговарајућих медија, пре свега новина, радија и кабловске телевизије.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и за одрђивање накнада за рад председника и чланова управног и надзорног одбора

Имајући у виду одредбе члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и полазећи од планираног износа укупних прихода Предузећа за 2007. годину, утврђују се критеријуми и висина средстава, према следећем:

 • Планирана средства за помоћ и хуманитарну помоћ и спортске активности у висини од 0,3% укупног прихода, односно највише у износу од 172.680,00 РСД ;
 • Планирана средства за пропаганду, рекламе и сајмове у висини од 0,2% укупног прихода, односно у износу од 115.121,00 РСД ;
 • Планирана средства за репрезентацију у висини од 0,5% укупног прихода, а највише у износу од 287.800,00 РСД ;
 • Планирана средства за накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора Предузећа утврђују се у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије (у висини дневнице за службено путовање у земљи) по члану за сваку седницу, а могу износити највише 150.000,00 РСД за 2007. годину. Утврђују се планирани износи средстава за 2007. годину по следећим наменама, и то:
 • Средства намењена за потребе спонзорства и донаторства могу изнети највише 0,3% од укупног прихода, односно 172.680,00 РСД и
 • Средства за стипендију и превоза деце запослених до школе могу изнети до 0,5% од укупног прихода, а највише 287.800,00 РСД.

Одлуку о трошењу средстава за помоћ и хуманитарну помоћ, као и донације и спонзорства доноси Управни одбор Предузћеа, при том ценећи целисходност захтева.