ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2007. ГОДИНУ

 


Процена резултата за 2006. годину

А – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода и изношење и депоновање смећа

Производња воде за пиће и< снабдевање становништва општине Чока у току 2006. године вршено је из укупно 24 бунара за потребе близу 5.400 корисника.

Процењује се да ће у посматраном периоду бити произведено и дистрибуирано 534.020 мł воде за пиће, што је за око 6% мање од планиране количине за 2006. годину а за 2,6% је веће остварење од остварених количина у 2005. години. С обзиром да се не ради о значајној разлици између процене оствареног и планираног, то се ова разлика може третирати у тзв. "границама нормале" и оправдати утицајем метеоролошких прилика у 2006. години.

Делатност сакупљања и одвођења отпадних вода се врши једино у насељеном месту Чока, с обзиром да је канализациона мрежа изграђена (и то непотпуно) само у Чоки. Број легално прикључених потрошача је преко 800 корисника, од ког броја је око 750 корисника из категорије физичких лица – грађана. С обзиром да процењена количина отпадних вода за одвођење у 2006. години директнозависи од броја званично прикључених корисника, за очекивати је да ће остварење бити веће за око 6,6% у односу на планирано за исту годину. Сакупљање и одвоз смећа и отпада домаћинстава и индустријског отпада за 2006. годину оствариће се у обиму већем за 6,2% у односу на планирану величину, највише због повећања количина индустријског отпада.

Уређење и одржавање зелених и јавних површина

Послови на одржавању јавних и зелених површина у насељеном месту Чока обављају се на основу Уговора закљученог са Јавним предузећем за грађевинско земљиште и путеве општине Чока.

У 2006. години остварење у квантитативном смислу одговараће величинама планираним за ову годину, а према следећем:

 • ● Кошење, грабљење, сакупљање и одвоз отпада са близу 70.000 м˛,
 • ● Грабљење и сакупљање лишћа у ужем делу центра Чоке и градском парку са површина од око 59.500 м˛,
 • ● Сакупљање отпадака са јавних површина једном недељно,
 • ● Чишћење и метлање тротоара у ужем делу центра Чоке двапут недељно, док у тзв. "ширем" окружењу једном недељно,
 • ● Чишћење паркиралишта за возила једном месечно,
 • ● Уређење трга око Дома омладине у Чоки једном месечно,
 • ● Пражњење уличних корпи за отпадке трипут недељно,
 • ● Послови зимске службе у 2006. години практично и нису обављани с обзиром на временске прилике.

Остале активности

Послови из споредне тзв. пратеће делатности Предузећа реализовани су у обиму који одговара планираном за 2006. годину, а то се односи пре свега на следеће послове:

 • - Пружање погребних услуга и продаја погребене опреме у укупно 130 случаја,
 • - Хитне интервенције из области погребних послова по судском налогу у 13 случајева,
 • - Услуге извршене по налогу Центра за социјални рад Чока – 15 пута,
 • - 50 услуга на чишћењу димњака,
 • - услуге извршене радном машином
 • – цистерном за потребе правних лица у 60 случајева, 230 пута за потребе грађана
 • – домаћинстава и 50 пута по позиву власника станова у колективним стамбеним зградама,
 • - чишћење степеништа у колективним стамбеним зградама са укупно 35 улаза недељно једном и чишћење улазних места једном месечно.

У 2006. години изведени су радови на рушењу објекта у Чоки у ул. Потиска бр. 14, за потребе општине Чока, у вредности преко 400.000,00 РСД, оствареној продајом грађевинског материјала добијеног из порушеног објекта.

Такође су извршени ситнији грађевински радови на изградњи тротара од око 140 м˛ и послови на бетонирању улаза код католичког гробља за потребе Месне заједнице Чока, као и други радови, као што су интервенције на чишћењу канала, чишћењу пропуста испод пута у 7 случајева и др.

Анализа пословног окружења

У претходних десетак година, кретање цена комуналних производа и услуга овог Предузећа углавном је усклађивано са званичним подацима раста цена на мало у Републици Србији, при чему су имала у виду релативно ниска платежна способност становништва општине Чока.

У условима када се цене материјала, резервних делова, енергије и других производа (који представљају инпуте у производњи овог Предузећа) на тржишту слободно формирају а истовремено на формирање цена комуналних производа и услуга законитости понуде и тражње такорећи и немају утицаја, таква ситуација само негативно може да се одрази на финаснијско пословање Предузећа.

Доношење Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављају делатности од општег интереса ("Сл. гласник РС", бр. 107/05) уведена је строга контрола кретања цена и зарада у локалним јавним предузећима.

Цене комуналних производа и услуга Предузећа затечене су на релативно ниском нивоу, с обзиром да Чока припада кругу општина са најнижим ценама у АП Војводини.

Политика пројектованог раста цена и посебно зарада, коју је Влада утврдила у 2006. години и за наредни период, што подразумева да цене могу да расту у складу са пројектованом инфлацијом, јесте додатно отежавајућа околност за пословање Предузећа.

У наредном периоду једино ефикаснијим радом, са нагласком на повећању продуктивности и смањењу трошкова пословања, моћи ће се одржати стабилност у пословању Предузећа и евентуално остварити позитивни резултати пословања.

Процена ресурса Предузећа

У условима контролисаних цена комуналних производа и услуга и минималних или никаквих унутрашњих резерви са којима располажемо, Предузеће тражи нове могућности у развоју споредних делатности и вршењу грађевинских и занатских услуга.

С обзиром да је степен отписаности опреме Предузећа и инсталација комуналне инфраструктуре веома висок (у већини случајева чак 100%) и да су возила и радне машине у просеку старија од 15 година, на жалост морамо констатовати да не располажемо адекватним физичким ресурсима. Због застарелости и неефикасности ресурса (инфраструктура, опрема, објекти и др.) стварају се додатни трошкови пословања.