ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

 


Делатност производње и испоруке комуналних производа и пружања комуналних услуга

У области сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и изношења смећа за 2007. годину планира се следећи обим:

За физички обим производње из претходне табеле, изражен у квантитативним величинама, даћемо приказ о планираним финансијским показатељима, односно процену остварења прихода за 2006. годину и планиране приходе за 2007. годину, и то:

Планирани расходи за обављање делатности производње и дистрибуције пијаће воде, одвођење отпадних вода и изношење и депоновање смећа у 2007. гдони могу се исказати преко основних категорија, које су дате у прилогу, и то:

Дистрибуција природног земног гаса

У обављању делатности дистрибуције природног земног гаса испорученог од стране ЈП "Србијагас", Нови Сад, наше Предузеће за 2007. годину планира физички обим дистрибуције гаса, према следећем:

Дистрибуција природног земног гаса у 2007. години вршиће се за потребе близу 830 потрошача, од којих 776 потрошача из категорије грађана. Приходи који се планирају остварити од дистрибуције природног земног гаса у 2007. години приказани су у наредној табели :

План расхода, односно пројектовани трошкови, који ће настати у обављању делатности на дистрибуцији природног земног гаса, приказаћемо у табели како следи: