ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - ПРОФИЛ

 


Опис послова и делатност предузећа

ЈКП "Чока" (у даљем тексту: Предузеће) је основано 1982. године ради обављања делатности од општег интереса, и то:

 • - обезбеђење трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних производа и услуга,
 • - развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса,
 • - обезбеђења техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја,
 • - стицање добити остваривања другог законом утврђеног интереса а све у складу са Законом, одлукама оснивача, Статутом Предузећа и осталим позитивно-правним прописима који ову област регулишу.

У складу са оснивачким актом, Предузеће обавља следеће делатности:

41000 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – као претежну делатност и остале делатности, и то: гајење цвећа и украсног биља, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина, дистрибуција гаса, рушење и разбијање објеката, земљани радови, изградња хидрограђевинских објеката, постављање цевних инсталација, трговина на мало у специјализованим продавницама, пружање димничарских услуга, уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, уређење и одржавање депоније, погребне и пратеће делатности и уређење и одржавање гробља, уклањање животињских лешева и одржавање сточних гробаља и др.

Организациони облик Предузећа

У погледу унутрашње организације, Предузеће се састоји од служби и група:

 • - Општа служба
 • - Техничка служба
 • - Група за гас
 • - Група за водовод и канализацију
 • - Група за уређење јавних површина
 • - Финансијска служба

Законски оквир

Пословање Предузећа уређено је законима и подзаконским актима, и то:

 • - Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 125/04)
 • - Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002 и 107/2005)
 • - Закон о комуналним делатностим ("Службени гласник РС", бр. 16/97 и 42/98) Као и другим законима и прописима из области пореског система, рачуноводства и финансија, радних односа и обрачуна зарада.

Организациона стуктура

Извори финансирања

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Средства за обављање и развој комуналних делатности, Предузеће обезбеђује из:

 • - Прихода од продаје комуналних производа и комуналних услуга
 • - Прихода од уговорених радова за финансирање одређених делатности
 • - Удруживања средстава комуналних предузећа и других правних и физичких лица, наменски за развој комуналних делатности
 • - Кредита и зајмова
 • - Осталих прихода