ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧОКА - ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ

 


Имајући у виду чврсту политику зарада Владе Републике Србије у јавном сектору и јавним предузећима, са интенцијом успоравања и сузбијања инфлације, у јавним предузећима се уводи ограничавање висине зарада, које се исплаћују у 2007. години. Предвиђено је да се повећање зарада запослених оствари на основу повећања физичког обима производње, повећања укупног прихода предузећа и у складу са извршењем програмских задатака пројектованих за наредни период. Раст реалних зарада зависиће од повећања продуктивности рада и рационализацији свеукупних трошкова пословања Предузећа.

Средства за зараде пословодства

Маса средстава за зараде за 2007. годину планирана у износу од 15.636.588,00 динара (маса средстава за зараде за 2006. годину, коју је оснивач одобрио Програмом пословања, увећана за 9%), поделиће се на масу средстава за пословодство и масу за остале запослене Предузећа.

Средства за зараду органа пословодства, односно директора, утврђују се у висини три просечне основне зараде по запосленом, отварене у Предузећу у обрачунском месецу.

Укупна средства за исплату зарада пословодног органа у 2007. години, планирају се у износу од 911.240,00 динара, а за остале запослене у Предузећу у износу од 14.725.348,00 динара (утвђена на начин из става 1. ове тачке).