ОПШТИНСКА УПРАВА

Тамара Ардала, начелник Општинске управе

Надлежност начелника општинске управе

Општинска управа је јединствена служба која:

 
 • припрема нацрте прописа и других аката, које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 • води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
 • обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 • пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
 • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

 


Основне организационе јединице општинске управе Општине Чока

 
 • Одељење за инспекцијске послове
 • Одељење за општу управу и друштвене делатности
   
  • 1. Одсек за општу управу и заједничке послове
  • 2. Одсек друштвених делатности
  • 3. Одсек управљања људским ресурсима
 • Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевиске послове, за спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности
 • Одељење за финансије

 


Посебне организационе јединице општинске управе Општине Чока

 
 • Служба за послове Скупштине општине
 • Кабинет Председника општине и Општинског већа

 


 

Општинском управом руководи начелник општинске управе.