ОПШТИНСКА УПРАВА

Зоран Јованов, начелник Општинске управе

Надлежност начелника општинске управе

Општинска управа је јединствена служба која:

 
 • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси СО и Председник општине
 • Извршава одлуке и друге акте СО и Председника општине
 • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине
 • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката СО
 • Извршава законе и друге прописе чији је извршавање поверено општини
 • Обавља стручне и друге послове које утврди СО и Председник општине Општинском управом руководи начелник општинске управе.

 


Организационе јединице општинске управе Општине Чока

 
 • ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (шеф одсека: дипл. инг. пољопривреде Косо Роберт)
 • ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ (шеф одсека: дипл. инг. информатике Губа Карољ)
   
  • 1. СЛУЖБА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
  • 2. МАТИЧАРСКА СЛУЖБА
  • 3. СЛУЖБА ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
  • 4. СЛУЖБА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
 • ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ (шеф одсека: дипл. инг. технолог Шевењхази Ева)
 • ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ (шеф одсека: дипл. економиста Јо Ирена)

Надлежност општинске управе

Општинска управа је јединствена служба која:

 
 • Припрема нацрте прописа и других аката које доноси СО и Председник општине
 • Извршава одлуке и друге акте СО и Председника општине
 • Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине
 • Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката СО
 • Извршава законе и друге прописе чији је извршавање поверено општини
 • Обавља стручне и друге послове које утврди СО и Председник општине
 • Доставља извештај о свом раду на извршењу послова општине из изворног делокруга и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и СО најмање једном годишње

 

Општинском управом руководи начелник општинске управе.