ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА Стана Ђембер

Рођена у Остојићеву 13.01.1963. године.

По занимању матичар. Од 1983 запослена у општинској управи општине Чока. У три мандата председник савета МЗ Падеј.

Удата, мајка двоје деце.


Надлежности

Извршну функцију у општини врши Председник општине – он непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. Он се бира на време од 4 године, непосредним и тајним гласањем. Такође, има свој кабинет, чији састав се уређује Актом о организацији Општинске управе. Према актуелном Статуту, председник општине не може уједно бити и одборник Скупштине општине.

 

Његове надлежности су између осталих и да:

 
 • Предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, као и начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине Стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности Републике, односно АП Војводине
 • Усмерава и усклађује рад Општинске управе
 • Предлаже постављање и разрешење начелника Општинске управе
 • Наредбодавац је за извршење буџета
 • Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или Одлуком Скупштине
 • Даје сагласност на опште акте корисника буџета,којима се утврђује број и структура запослених
 • Организује рад Општинског већа, сазива и председава седницама Већа, даје конкретна задужења члановима Већа из делокруга рада Већа
 • Одлучује о средствима у државној својини у складу са Законом
 • Има искључиво право предлагања аката о јавном задуживању општине
 • У случају ратног стања, председник општине доноси акта из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштине општине чим она буде у могућности да се састане
 • Врши и друге послове утврђене Статуом и другим актима општине.

Председнику општине престаје мандат пре истека времена на које је биран у случајевим када поднесе оставку, ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање 6 месеци, ако је правоснажном судском одлуком лишен пословне способности, ако му престане југословенско држављанство, ако врши послове који су законом одређени као неспојиви са функцијом Председника општине, ако му престане пребивалиште на територији општине и у другим случајевима које предвиђа закон. . .

Такође, он може бити опозван и пре истека мандата на који је биран – када предлог за његов опозив поднесе најмање 10% бирачког тела, Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника или Влада уколико оцени да се поверени послови не обављају у складу са законом.


 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА Балаж Ференц

Рођен је 02.11.1963. године у Чоки.
Основну школу је у Чоки, средњу у Кањижи завршио. Дипломирао 1989. године у Новом Саду на пољопривредном факултету на ратарско повртарском смеру.

Радно искуство: до 1994. године је у ПК Чоки у примарној пољопривредној производњи, после тога се запослио у Агросеме – Панонији у Сенти у доради семена. Од 2008. до 2012. године је био заменик председника општине Чока, а између 2012-2016. године председник општине Чока.

Отац једног детета.


Надлежности

Избор заменика врши се на исти начин као и избор председника. Заменик замењује председника у случају његове отсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења. Председник и заменик председника могу донети оставку и бити разрешени пре истека мандата. Предлог за разрешење може поднети најмање 1/3 одборника у Скупштини. Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен. Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за њихов избор. Заменик председника општине је, по функцији, члан Општинског већа.

 


ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
- Барат Данијела за област Екологија и култура

- Киш Тот Ерика за област Неговање народних традиција

- Богдановић Андреа за област Рад са месним заједницама