ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧОКА Стана Ђембер

Рођена у Остојићеву 13.01.1963. године.

По занимању матичар. Од 1983 запослена у општинској управи општине Чока. У три мандата председник савета МЗ Падеј.

Удата, мајка двоје деце.


Надлежности

Извршну функцију у општини врши Председник општине – он непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. Он се бира на време од 4 године, непосредним и тајним гласањем. Такође, има свој кабинет, чији састав се уређује Актом о организацији Општинске управе. Према актуелном Статуту, председник општине не може уједно бити и одборник Скупштине општине.

 

Његове надлежности су између осталих и да:

 
 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине, у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
 • одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине по тржишној вредности , у складу са законом и прописом Општине;
 • одлучује о прибављању и располагању покретним стварима веће вредности у јавној својини Општине;
 • врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
 • закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука Скупштине општине;
 • у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
 • одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 • закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
 • командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
 • доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
 • усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • поставља и разрешава помоћнике председника општине;
 • доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане;
 • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председнику општине престаје мандат пре истека времена на које је биран у случајевим када поднесе оставку, ако буде осуђен за кривично дело на казну затвора од најмање 6 месеци, ако је правоснажном судском одлуком лишен пословне способности, ако му престане југословенско држављанство, ако врши послове који су законом одређени као неспојиви са функцијом Председника општине, ако му престане пребивалиште на територији општине и у другим случајевима које предвиђа закон. . .

Такође, он може бити опозван и пре истека мандата на који је биран – када предлог за његов опозив поднесе најмање 10% бирачког тела, Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника или Влада уколико оцени да се поверени послови не обављају у складу са законом.


 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА Михајло Поповић

Рођен је у Сенти дана 09.01.1990. године. Тренутно живи у Санаду.

Основну школу похађа и завршава у Санаду, а након које завршава Економско-трговинску средњу школу у Сенти. Након средње школе уписује и завршава основне академске студије на Интернационалном универзитету у Новом Пазару и стиче звање дипломираног правника-смер унутрашњих послова. 2016. године заснива радни однос у Општинској управи општине Чока као приправник. 2017. године заснива радни однос у Општинској управи општине Чока на пословима Управљање људским ресурсима, да би 2018. године био постављен за Помоћника председнице општине Чока за област рада са месним заједницама.

За време ванредног стања уведеног због ЦОВИД-а 19 именован је од стране Штаба за ванредне ситуације општине Чока за шефа мобилног тима који је бројао преко 100 волонтера. Пливао за Часни крст 7 пута до сада и добровољни давалац крви.


Надлежности

Избор заменика врши се на исти начин као и избор председника. Заменик замењује председника у случају његове отсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења. Председник и заменик председника могу донети оставку и бити разрешени пре истека мандата. Предлог за разрешење може поднети најмање 1/3 одборника у Скупштини. Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен. Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за њихов избор. Заменик председника општине је, по функцији, члан Општинског већа.

 


ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ