САВЕТИ


Савет за развој и заштиту локалне самоуправе

Савет за развој и заштиту локалне самоуправе разматра питања везана за остваривање демократског утицаја грађана на развој и унапређење рада локалне самоуправе и предлаже Скупштини доношење одговарајућих аката из ове области.

Савет има право да подноси предлоге Скупштини локалне самоуправе у вези са унапређењем локалне самоуправе и заштитом Уставом и законом утврђених права и дужности јединице локалне самоуправе.

Органи јединице локалне самоуправе, Општинска управа и јавне службе у јединицама локалне самоуправе, дужни су да се изјасне о предлозима Савета.

Савет има председника и 30 чланова који се бирају из реда грађана и стручњака у областима од значаја за локалну самоуправу.

Стручне и административне послове за потребе Савета за развој локалне самоуправе врши надлежна организациона јединица Општинске управе.

 


Савет за међунационалне односе

Савет за међунационалне односе разматра питања и предлоге одлука и аката који се односе на остваривање међунационалних односа, остваривање права на образовање, културу, информисање и друга права грађана припадника националних мањина и етничких заједница у општини.

Даје претходно мишљење Скупштини општине на предлог свих одлука које се тичу права националних и етничких заједница а које је Скупштина дужна да достави Савету пре доношења.

Покреће пред Уставним судом поступак за оцену уставности и законитости одлуке или другог општег акта Скупштине општине ако сматра да су у њима непосредно повређена права националних и етничких заједница. Покреће поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине са Статутом општине.

Савет има председника и 2 члана који се бирају из реда одборника. Чланови Савета су и представници националних заједница које имају више од 1% учешћа у укупном становништву општине, а таквих чланова има 4.

Стручне и административне послове за потребе Савета за међунационалне односе врши надлежна организациона јединица Општинске управе.