СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА


Председник скупштине Олај Тибор

Рођен је 1960. године у Остојићеву, живи у Чоки.

По звању је дипломирани економиста. Почео да ради 1985. године у Грађевинском предузећу „Рад“ Чока као књиговођа, затим је био руководилац планске службе а касније обављао послове руководиоца финансијске службе. 1997. године је именован за вршиоца дужности директора Јавног стамбеног предузећа Чока, затим и за директора предузећа. Од 2005. године је радио у Јавном Комуналном Предузећу Чока као финансијски руководилац. Од 2012. до јуна 2016. године обављао је послове помоћника председника општине Чока.

Ожењен је, отац једног женског детета и деда једне унуке.

Надлежност председника скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине Председник Скупштине бира се из реда одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 8 одборника. Председнику Скупштине може да престане функција пре истека времена на које је изабран : оставком, разрешењем или престанком мандата одборника Скупштине општине. Предлог за разрешење председника Скупштине може предложити најмање 21 одборник. Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што Скупштина само констатује без расправе.

 


Заменик председника скупштине Милован Васић

Рођен 24.02.1951. године у Црвенки где је завршио и основну школу. Средње техничко машинску школу завршио у Кули , а металуршки факултет у Зеници и стекао звање дипл. инг. металургије.

1976. године запослио се у ливници челика „Јелшинград“ РО Бачка Топола и након положеног приправничког испита вршио функције : шеф техничке припреме , шеф производње , технички директор. Од 1990. године до 2007. године обављао је дужност генералног директора ливнице челика у Бачкој Тополи. 2004. године оснивао своју фирму „Тргоинжењеринг“ , а 2006. године купује „Стара Ливница О.С.Ч.Л“ Чока.

Члан је одбора Привредне коморе Србије за црну и обојену металургију и потпредседник Српског Ливачког Друштва Србије.

Надлежност заменика

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења . Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 


Секретар скупштине Тот Золтан

Pођен је 01.01.1982. године у Кикинди.

Основну школу је завршио у Сајану, а гимназију у Суботици. Дипломирао је на правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Од 2011. године је запослен у Општинској управи општине Чока.

Надлежност секретара

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретара Скупштине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложени предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

 


Одборници скупштине

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
 1. Милован Васић
 2. Даниел Раданов
 3. Снежана Аџић
 4. Славиша Ракић
 5. Зоран Мутуц
 6. Жељко Бебек
 7. Лена Шили
 8. Арсен Грбин
 9. Тибор Нађ
 10. Благоје Терзин
 11. Дејана Кризманић
 12. Јулијана Багдал

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР
 1. Патрициа Памер Пинтер
 2. Тибор Олај
 3. Ела – Илеана Мариас
 4. Роберт Урбан
 5. Карољ Барна
 6. Ева Тертеи
 7. Чаба Зомбори
 8. Едит Худак
 9. Каталин Ружа

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – БОРИС ИЛИЋ
 1. Борис Илић
 2. Мирјана Марјанов

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – НЕНАД ЧАНАК
 1. Слободан Чобанов
 2. Золтан Пири

 

Скупштина општине Чока има укупно 25 одборника.


Надлежнос скупштине

 • • Доноси Статут општине и Пословник Скупштине
 • • Доноси буџет и завршни рачун општине
 • • Доноси програм развоја општине и појединих делатности
 • • Доноси Урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта
 • • Доноси одлуке и друге опште акте
 • • Расписује општински референдум, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу
 • • Оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом
 • • Именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналног јавног предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и опште акте у складу са законом
 • • Бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине и, на предлог Председника општине, бира Општинско веће
 • • Поставља и разрешава секретара Скупштине
 • • Поставља и разрешава начелника Општинске управе, односно начелнике управе за поједине области, на предлог Председника општине
 • • Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе, који јој по основу закона припадају
 • • Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта
 • • Доноси акт о јавном задуживању општине
 • • Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката
 • • Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану
 • • Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу
 • • Покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом
 • • Даје сагласност за употребу имена и симбола општине
 • • Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом

 


Документи

 

Име
Формат
Величина
Статут општине Чока
236KB
Пословник о раду Скупштине општине Чока
280KB
Измена и допуна пословника о раду Скупштине општине Чока
100KB
Измена и допуна пословника о раду Скупштине општине Чока
69KB

Службени лист општине Чока 2017

Назив
Формат
Величина
24 - Сл.лист - 29 децембар 2017
<1MB
23 - Сл.лист - 22 децембар 2017
<1MB
22 - Сл.лист - 11 децембар 2017
<1MB
21 - Сл.лист - 30 новембар 2017
<1MB
20 - Сл.лист - 15 новембар 2017
<1MB
19 - Сл.лист - 01 новембар 2017
<1MB
18 - Сл.лист - 25 октобар 2017
<1MB
17 - Сл.лист - 24 октобар 2017
5,2MB
16 - Сл.лист - 13 октобар 2017
<1MB
15 - Сл.лист - 29 септембар 2017
<1MB
14 - Сл.лист - 20 септембар 2017
<1MB
13 - Сл.лист - Прилог - Комасација
9,5 MB
13 - Сл.лист - 08 септембар 2017
<1MB
12 - Сл.лист - Прилог - Годишњи програм 2017
<1MB
12 - Сл.лист - 25 август 2017
<1MB
11 - Сл.лист - 03 август 2017
<1MB
10 - Сл.лист - 01 август 2017
1,2 MB
09 - Сл.лист - Прилог
1,2 MB
09 - Сл.лист - 09 јун 2017
<1MB
08 - Сл.лист - 22 мај 2017
<1MB
07 - Сл.лист - 18 мај 2017
<1MB
06 - Сл.лист - 20 април 2017
<1MB
05 - Сл.лист - 21 март 2017
<1MB
04 - Сл.лист - 24 фебруар 2017
<1MB
03 - Сл.лист - 22 фебруар 2017
<1MB
02 - Сл.лист - 02 фебруар 2017
<1MB
01 - Сл.лист - 06 јануар 2017
<1MB

Службени лист општине Чока 2016

Назив
Формат
Величина
Хронолошки регистар за 2016 годину
<1MB
23 - Сл.лист - Прилог - Табеле и програмски део буџета за 2017.годину
16,3MB
23 - Сл.лист - 27 децембар 2016
<1MB
22 - Сл.лист - 22 децембар 2016
<1MB
21 - Сл.лист - Прилог 2
15,2MB
21 - Сл.лист - Прилог 1
7,82MB
21 - Сл.лист - 22 новембар 2016
<1MB
20 - Сл.лист - 21 новембар 2016
<1MB
Прилог - План заштите спасавања у ванредним ситуацијама општине Чока
13,5MB
Прилог - Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Чока
12,1MB
19 - Сл.лист - Прилог
<1MB
19 - Сл.лист - 21 октобар 2016
<1MB
18 - Сл.лист - 30 септембар 2016
<1MB
17 - Сл.лист - 01 септембар 2016
<1MB
16 - Сл.лист - 25 август 2016
<1MB
15 - Сл.лист - 04 август 2016
<1MB
14 - Сл.лист - 19 јул 2016
<1MB
13 - Сл.лист - 28 јун 2016
<1MB
12 - Сл.лист - 15 јун 2016
<1MB
11 - Сл.лист - 10 јун 2016
<1MB
10 - Сл.лист - 31 мај 2016
<1MB
09 - Сл.лист - 12 мај 2016
<1MB
08 - Сл.лист - 25 април 2016 - РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА
<1MB
07 - Сл.лист - 15 април 2016
<1MB
06 - Сл.лист - 13 април 2016
<1MB
05 - Сл.лист - ДОДАТАК
5,2MB
05 - Сл.лист - 31 март 2016
<1MB
04 - Сл.лист - 31 март 2016
<1MB
03 - Сл.лист - 29 фебруар 2016
<1MB
02 - Сл.лист - 01 фебруар 2016
<1MB
01 - Сл.лист - 21 јануар 2016
<1MB

 

Службени лист општине Чока 2015

Назив
Формат
Величина
Хронолошки регистар за 2015 годину
<1MB
16 - Сл.лист - 29 децембар 2015
4,5MB
15 - Сл.лист - 10 децембар 2015
2,6MB
14 - Сл.лист - 02 децембар 2015
<1MB
13 - Сл.лист - 18 новембар 2015
<1MB
12 - Сл.лист - 04 новембар 2015
<1MB
11 - Сл.лист - 03 новембар 2015
<1MB
10 - Сл.лист - 07 октобар 2015
3,5MB
09 - Сл.лист - 20 август 2015
<1MB
08 - Сл.лист - АНЕКС - Локални енергетски план
5,5MB
08 - Сл.лист - АНЕКС - Акциони план
1,5MB
08 - Сл.лист - АНЕКС - Програм
2MB
08 - Сл.лист - 22 јул 2015
<1MB
07 - Сл.лист - 11 јун 2015
<1MB
06 - Сл.лист - 29 мај 2015
<1MB
05 - Сл.лист - 15 мај 2015
<1MB
04 - Сл.лист - АНЕКС - Биланс успеха "Регионалне депоније" Суботица
<1MB
04 - Сл.лист - АНЕКС - Програм пословања "Регионалне депоније" Суботица за 2015. годину
<1MB
04 - Сл.лист - 14 мај 2015
<1MB
03 - Сл.лист - 28 април 2015
<1MB
02 - Sl.list - 13 mart 2015
<1MB
01 - Sl.list - 05 februar 2015
<1MB

 

Службени лист општине Чока 2014

Назив
Формат
Величина
Хронолошки регистар за 2014 годину
<1MB
15 -Sl.list - 31 dec 2014
<2MB
14 -Sl.list - 31 dec 2014
2MB
13 -Sl.list - 31 dec 2014
<1MB
12 -Sl.list - 10 dec 2014
2MB
11 -Sl.list - 8 dec 2014
<5MB
10 -Sl.list - 9 okt 2014
<1MB
09 -Sl.list - 2 okt 2014
<1MB
08 -Sl.list - sept 2014
<1MB
07 -Sl.list - avg 2014
4MB
06 -Sl.list - jul 2014
<1MB
05 -Sl.list - jun 2014
<1MB
04 -Sl.list - maj 2014
<1MB
03 -Sl.list - april 2014 (Prilog - ZELENA AGENDA-Coka)
<1MB
02- Sl.list - mart 2014
<1MB
01 Sl.list-10.februar 2014
<1MB

Службени лист општине Чока 2013

Назив
Формат
Величина
Sl.list br.1- 24.januar 2013
<1MB
Sl.list br.2- 22.februar 2013
<1MB
Sl.list br.3- 6.mart 2013
<1MB
Sl.list br.4- 26.mart 2013
<1MB
Sl.list br.5- 16.april 2013
<1MB
Sl.list br.6- 30.april 2013
<1MB
Sl.list br.7- 27.maj 2013
<1MB
Sl.list br.8- Jun 2013
<1MB
Sl.list br.9- 20.jun 2013 (Prilog - pregled nadmetanja)
<1MB
Sl.list br.10- 28.jun 2013
<1MB
Sl.list br.11
10MB
Sl.list br.12-avg
<1MB
Sl.list br.13-avg
<1MB
Sl.list br.14-okt
5MB
Sl.list br.15-nov
5MB
16-Sl.list- 27.decembar 2013 (Prilog - plan det. reg. dalekovod)
<3MB

 

 

Службени лист општине Чока 2012

Назив
Формат
Величина
Sl.list br.22- 27.decembar 2012
70MB
Sl.list br.21- 26.decembar 2012
3MB
Sl.list br.20- 29. novembar 2012
22MB
Sl.list br.19- 8. novenbar 2012
8MB
Sl.list br.18- 24.oktobar 2012
3MB
Sl.list br.17- 9.oktobar 2012
22MB
Sl.list br.16- 2. oktobar 2012
5MB
Sl.list br.15- 22. avgust 2012
1MB
Sl.list br.14- 25. jul 2012
2MB
Sl.list br.13- 10. jul 2012
20MB
Sl.list br.12- 27. jun 2012
2MB