СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА


Председник скупштине Олај Тибор

Рођен је 1960. године у Остојићеву, живи у Чоки.

По звању је дипломирани економиста. Почео да ради 1985. године у Грађевинском предузећу „Рад“ Чока као књиговођа, затим је био руководилац планске службе а касније обављао послове руководиоца финансијске службе. 1997. године је именован за вршиоца дужности директора Јавног стамбеног предузећа Чока, затим и за директора предузећа. Од 2005. године је радио у Јавном Комуналном Предузећу Чока као финансијски руководилац. Од 2012. до јуна 2016. године обављао је послове помоћника председника општине Чока.

Ожењен је, отац једног женског детета и деда једне унуке.

Надлежност председника скупштине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и Статутом општине Председник Скупштине бира се из реда одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 8 одборника. Председнику Скупштине може да престане функција пре истека времена на које је изабран : оставком, разрешењем или престанком мандата одборника Скупштине општине. Предлог за разрешење председника Скупштине може предложити најмање 21 одборник. Председник Скупштине може бити разрешен и у случају оставке, што Скупштина само констатује без расправе.

 


Заменик председника скупштине Милован Васић

Рођен 24.02.1951. године у Црвенки где је завршио и основну школу. Средње техничко машинску школу завршио у Кули , а металуршки факултет у Зеници и стекао звање дипл. инг. металургије.

1976. године запослио се у ливници челика „Јелшинград“ РО Бачка Топола и након положеног приправничког испита вршио функције : шеф техничке припреме , шеф производње , технички директор. Од 1990. године до 2007. године обављао је дужност генералног директора ливнице челика у Бачкој Тополи. 2004. године оснивао своју фирму „Тргоинжењеринг“ , а 2006. године купује „Стара Ливница О.С.Ч.Л“ Чока.

Члан је одбора Привредне коморе Србије за црну и обојену металургију и потпредседник Српског Ливачког Друштва Србије.

Надлежност заменика

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају одсутности, спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења . Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 


Секретар скупштине Тот Золтан

Pођен је 01.01.1982. године у Кикинди.

Основну школу је завршио у Сајану, а гимназију у Суботици. Дипломирао је на правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Од 2011. године је запослен у Општинској управи општине Чока.

Надлежност секретара

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретара Скупштине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. Скупштина општине може, на образложени предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

 


Одборници скупштине

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ - ОДБОРНИЧКА ГРУПА
 1. Милован Васић
 2. Даниел Раданов
 3. Снежана Аџић
 4. Сузана Радојевић Чоколов
 5. Зоран Мутуц
 6. Жељко Бебек
 7. Лена Шили
 8. Арсен Грбин
 9. Тибор Нађ
 10. Благоје Терзин
 11. Дејана Кризманић
 12. Јулијана Багдал

 

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР - ОДБОРНИЧКА ГРУПА
 1. Патрициа Памер Пинтер
 2. Тибор Олај
 3. Ела – Илеана Мариас
 4. Роберт Урбан
 5. Карољ Барна
 6. Ева Тертеи
 7. Ференц Балаж
 8. Едит Худак
 9. Каталин Ружа

 

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ
 1. Борис Илић
 2. Мирјана Марјанов
 3. Золтан Пири
 4. Слободан Чобанов

 

Скупштина општине Чока има укупно 25 одборника.


Надлежнос скупштине

 • • Доноси Статут општине и Пословник Скупштине
 • • Доноси буџет и завршни рачун општине
 • • Доноси програм развоја општине и појединих делатности
 • • Доноси Урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта
 • • Доноси одлуке и друге опште акте
 • • Расписује општински референдум, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу
 • • Оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом
 • • Именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналног јавног предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и опште акте у складу са законом
 • • Бира председника Скупштине и заменика председника Скупштине и, на предлог Председника општине, бира Општинско веће
 • • Поставља и разрешава секретара Скупштине
 • • Поставља и разрешава начелника Општинске управе, односно начелнике управе за поједине области, на предлог Председника општине
 • • Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе, који јој по основу закона припадају
 • • Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта
 • • Доноси акт о јавном задуживању општине
 • • Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката
 • • Даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану
 • • Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу
 • • Покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним судом
 • • Даје сагласност за употребу имена и симбола општине
 • • Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом

 


Документи

 

Име
Формат
Величина
Статут општине Чока
236KB
Пословник о раду Скупштине општине Чока
280KB
Измена и допуна пословника о раду Скупштине општине Чока
100KB
Измена и допуна пословника о раду Скупштине општине Чока
69KB