СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА


Председник скупштине Скупштине општине - Олај Тибор

Рођен је 1960. године у Остојићеву, по занимању дипломирани економиста.

Почео да ради 1985. године у Грађевинском предузећу „Рад“ Чока као књиговођа, затим обављао послове руководиоца планске службе а касније je постављен за руководиоца финансијске службе. 1997. године је именован за вршиоца дужности директора Јавног стамбеног предузећа у Чоки, затим и за директора предузећа. Од 2005. године је радио у Јавном Комуналном предузећу Чока, као финансијски руководилац. Од 2012. године до 2016. године обављао је послове помоћника председника општине Чока. Након избора 2016. године изабран је за одборника у Скупштини општине Чока и изабран је за председника Скупштине општине Чока.

Члан је Савеза Војвођанских Мађара.

Надлежност председника Скупштине општине

Скупштина општине има председника Скупштине.

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини.

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

 


Заменик председника Скупштине општине - Др. Ивана Наумов

Рођена је дана 11.09.1979. године у Сенти.

Завршила је Основну школу „Јован Поповић“ у Чоки, док је средње образовање стекла у Гимназији у Сенти. По завршетку средње школе одлази на студије медицине на Медицинском факултету у Новом Саду, које завршава у року и запошљава се у Дому здравља у Чоки. Из Дома здравља у Чоки прелази да ради у Општој болници у Сенти, на интерном одељењу. Уписује специјализацију из интерне медицине, коју завршава у року. Докторске студије уписује на Медицинском факулету у Новом Саду. Из Опште болнице у Сенти прелази да ради у Дом здравља у Новом Кнежевцу.

Живи у ванбрачној заједници и мајка је једног детета, ћерке.

Надлежност заменика Скупштине општине

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.

 


Секретар Скупштине општине - Тот Золтан

Рођен је 01.01.1982. године у Кикинди.

Основну школу је завршио у Сајану, а гимназију у Суботици. Дипломирао је на правном факултету Универзитета у Новом Саду.
Радни однос као приправник је засновао 2011. године у Општинској управи општине Чока, након полагања државног стручног испита за обављање послова у државним органима, обављао је имовинско-правне послове.
По стицању звања службеника за јавне набавке, од 2014. године је обављао послове из области јавних набавки.
Од 2016. године обавља функцију секретара Скупштине општине Чока.

Члан је Савеза Војвођанских Мађара.

Надлежност секретара Скупштине општине

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине, који врши надзор над радом и актима Скупштине општине.

 


Одборници Скупштине општине

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
 1. ДР. ИВАНА НАУМОВ
 2. НЕБОЈША ВУЧКОВИЋ
 3. СНЕЖАНА АЏИЋ
 4. ЗОРАН МУТУЦ
 5. ДРАГАНА ШАЛБОТ ПАКАШКИ
 6. ДАРКО БЕБЕК
 7. ЛУКА ВИДАКОВИЋ
 8. ЛЕНА ШИЛИ
 9. АЛЕКСАНДАР БОГДАНОВИЋ
 10. ЈОСИП ЧЕШЉАР
 11. ОЛГИЦА ГАВРИЛОВ
 12. ПЕТАР РЕМОВИЋ
 13. ДУШАН ЈОВАНОВ
 14. ЕМА РЕВЕС

 

ОДБОРНИЧКА ГРУПА VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР
 1. БАЛАЖ ФЕРЕНЦ
 2. ЗОМБОРИ ЧАБА
 3. ХУДАК ЕДИТ
 4. ЛЕНЂЕЛ АНА
 5. ОЛАЈ ТИБОР
 6. СЕМЕРЕДИ ЕРНЕ
 7. МАРИАС ИЛЕАНА-ЕЛА
 8. АБРАХАМ ИЛДИКО
 9. БАРНА КАРОЉ

 

ИВИЦА ДАЧИЋ - "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)"
 1. МИЛАНКО ГАРДИНОВАЧКИ
 2. ТЕОДОР БАНДИЋ

 

Скупштина општине Чока има укупно 25 одборника.


Надлежносt Скупштине општине

 • доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 • доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
 • доноси просторни и урбанистички план Општине;
 • доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
 • бира и разрешава локалног омбудсмана;
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
 • оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
 • оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања и културе од значаја за општине и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 • именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
 • именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 • поставља и разрешава секретара Скупштине;
 • бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 • усваја Кадровски план;
 • уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
 • доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
 • доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
 • уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
 • уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
 • прописује висину накнаде за одржавање стамбених зграда и накнаде за управљање стамбеним зградама;
 • ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
 • утврђује непокретности које се могу издавати у закуп;
 • уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
 • доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 • доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
 • доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
 • доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
 • доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
 • доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може основати канцеларију за младе;
 • доноси програм и план енергетске ефикасности;
 • одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
 • одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
 • одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина;
 • одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
 • даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
 • образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
 • образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 • утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 • утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
 • утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
 • доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена Пословником Скупштине;
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 • предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 • одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
 • информише јавност о свом раду;
 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине, којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • утврђује празник Општине;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
 • одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 • разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 • усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
 • доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 • именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине у складу са законом;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

 


Документи

 

Име
Формат
Величина
Статут општине Чока
236KB
Пословник о раду Скупштине општине Чока
280KB