ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 
 • Светлана Радин(Чока) - за област привреде и пољопривреде,
 • Златомир Рајић (Чока) - за област националне мањине,
 • Радован Будовалчев (Остојићево) - за област сарадње са месним заједницама,
 • Роберт Јакша (Падеј) - за област економски развој и пројекти,
 • Јанош Тертеи (Остојићево) - за област међународна сарадња и култура,

Надлежност

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и Скупштине општине. Он уједно врши и контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе. Општинско веће, на предлог Председника општине бира Скупштина општине, и то већином гласова од укупног броја одборника. Мандат Општинског већа је 4 године.

 

Општинско веће

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 • прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 • подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 • предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 • одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • поставља општинског правобраниоца;
 • доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 • доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 • образује жалбену комисију;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • информише јавност о свом раду;
 • доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 • доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 • организује службу правне помоћи;
 • одлучује о успостављању службености на некретнинама у јавној својини Општине;
 • утврђује објекте, који се могу издати у закуп испод тржишне вредности закупнине;
 • утврђује висину закупнине на некретнинама које су у јавној својини Општине;
 • даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
 • одлучује о прибављању и залагању покретних ствари;
 • врши и друге послове, у складу са законом.