САЗИВ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

На основу члана 82. Статута општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 3/ 11– П речишћени текст) и члана 59, 60, 61. и 62 . Пословника о раду Скупштине општине Чока ( ,,Службени лист општине Чока'' бр. 13/08 и 9/09 )

 

 

С А З И В А М

X X XI СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧОКА

  за 29. 02. 2016 . године ( ПОНЕДЕЉАК ) у малој сали општине Чока са почетком од 9,00 часова , са следећим

Д н е в н и м р е д о м:

 

•  Верификација мандата одборника Скупштине општине Чока,

•  Извод из записника са XXX редовне седнице СО – е Чока,

•  Предлог Решења о разрешењу чланова Општинске Изборне Комисије,

•  Предлог Решења о именовању чланова Општинске Изборне Комисије,

•  Предлог O длуке о овлашћењу Општинског већа општине Чока за доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини,

•  Пр e длог Одлуке о овлашћењу Општинског већа општине Чока за доношење Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја,

•  Предлог Одлуке о начину спровођења референдума о увођењу самодоприноса на територији општине Чока,

•  Иницијатива за увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Чока,

•  Предлог Одлуке о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Чока за период од 01.05.2016. године до 30.04.2026. године,

•  Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Чока,

•  Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса на територији општине Чока,

•  Иницијатива за увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Остојићево,

•  Предлог Одлуке о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Остојићево за период од 01.0 7 .2016. године до 30.0 6 .2026. године,

•  Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Остојићево,

•  Предлог Решења о именовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса на територији општине Остојићево,

•  О д б о р н и ч к а п и т а њ а.

 

 

НАПОМЕНА:

Мoлимо одборнике да у смислу члана 1 14 . Пословника у случају спречености да присуствују на састанку горе назначеног датума, да најкасније 24 часова пре почетка заказане седнице обавесте председника СО-е о разлогу одсутности.

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

О П Ш Т И Н А Ч О К А

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧОКА

Број: 016 - 1 /2016 - V – X XX I

Дана: 23.02 . 2016 . године

Председни ц а СО Чока

Мирјана Марјанов

ЧОКА