ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

На основу члана 8. Закона о пријављивању и евидентирању закупаца на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 96/2015) Општинска управа општине Чока упућује

 

П О З И В

ЗА ПРИЈАВУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАКУПАЦА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СТАНОВИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

 

ПОЗИВАЈУ СЕ:

закупци станова на неодређено време који:

•  је у својини грађана;

•  припада задужбини;

•  припада фондацији;

•  је у поступку враћања одузете имовине,

као и власници станова на којима је засновано право закупа на неодређено време, да поднесу евиденциону пријаву у два примерка, који се налази у прилогу овог позива,непосредно или поштом препоручено, на следећу адресу: 23320 Чока, Потиска 20.

Особа за контакт: Шевењхази Ева, тел.: 71-620.

 

Уз пријаву се подноси:

 

•  уговор о закупу стана и/или копија акта о додели стана у закуп на неодређено време или правоснажно судско решење које замењује уговор о закупу стана за лица из члана 2. овог закона;

•  идентификациони документ закупца и доказ о својству члана његовог породичног домаћинства (увид у извод из матичне књиге рођених закупца и члана његовог породичног домаћинства);

•  доказ о пребивалишту закупца и чланова његовог породичног домаћинства (давање на увид личне карте или и/или фотокопија уверења о пребивалишту);

•  уверење управе јавних прихода јединице локалне самоуправе да се лице из члана 2. овог закона и чланови његовог породичног домаћинства не воде у службеној евиденцији као власници непокретности по основу локалних јавних прихода;

•  изјава под кривичном и материјалном одговорношћу лица из члана 2. овог закона и чланова његовог породичног домаћинства да немају на други начин решено стамбено питање, односно да немају у својини одговарајући стан за стално становање у смислу закона који уређује становање;

•  доказ о власништву стана и уговор о закупу стана уколико је он закључен, који подноси власник стана на којем је засновано право закупа на неодређено време;

•  доказ о покренутом или правоснажно окончаном поступку реституције, који подноси власник стана.

 

Уз пријаву се подносе оверене фотокопије докумената, чија је овера ослобођена плаћања такси.

 

Документи:

  1. Eвиденциона пријава