ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

 

IZVEŠTAJ O RADU ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2020.GODINU

GODIŠNJI PLAN ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2020.GODINU

IZVEŠTAJ O RADU ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2019.GODINU

GODIŠNJI PLAN ODELJENJA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2019.GODINU

 

 

1.GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

 

Propisi koje primenjuje građevinski inspektor:

- Zakon o inspekcijskom nadzoru (''Sl. glasnik RS'', broj 36/15, 44/2018- dr. zakon i 95/2018),
- Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. glasnik RS'' broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje),
- Zakon o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br. 72/2009, 81/2009, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19).
- Zakon o ozakonjenju objekata(''Sl. glasnik RS'' br.96/2015 i 83/18).

 

1.1 Plan

Ime fajla Za skidanje
Plan za 2021.godinu
Plan za 2020.godinu
Plan za 2019.godinu

 

1.2 Izveštaji

Ime fajla Za skidanje
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2019. godine
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2018. godine

 

1.3 Kontrolne liste

Ime fajla Za skidanje
Kontrolne liste građevinske inspekcije
KL-001 Građevinska dozvola i prijava radova
KL-002 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova
KL-003 Prijava završetka izrade temelja
KL-004 Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu
KL-005 Nadzor nad korišćenjem objekta - Upotrebna dozvola
KL-006 Nadzor nad korišćenjem-upotrebom visoke brane i akumulacije
KL-007 Program održavanja zgrade i opšte stanje zgrade
KL-008 Bezbednost zgrade-stanje konstruktivnih građevinskih elemenata zgrade
KL-009 Bezbednost zgrade-stanje drugih građevinskih elemenata zgrade
KL-010 Bezbednost zgrade-stanje uređaja i opreme zgrade
KL-011 Bezbednost zgrade-stanje instalacija zgrade
KL-012 Bezbednost zgrade-stanje opreme i drugih elemenata izvan zgrade

 

 

 

 

 

 

 

2.INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

Propisi koje primenjuje inspektor za zaštitu životne sredine:

-Zakon o zaštiti životne sredine (''Sl. glasnik RS'' br.135/04, 36/09, 72/09 -dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18 dr. zakon),
-Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS" br. 135/04 i 36/09),
- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 88/2010),
-Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (''Sl. glasnik RS'', br.36/09 i 88/10),
-Zakon o upravljanju otpadom (''Sl. glasnik RS'' br.36/09, 14/16 95/18),
-Zakon o zaštiti vazduha("Sl. glasnik RS" br. 36/09 i 10/13),
-Zakon o zažtiti od nejonizujućih zračenja ("Sl. glasnik RS", br. 36/09),
-Zakon o zaštiti prirode ( ''Sl.glasnik RS'' br. 36/09,88/10,91/10, 14/16 i 95/18),
-Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 25/15),
-Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. glasnik RS'' br. 18/16 i 95/18),
-Zakon o inspekcijskom nadzoru (''Sl. glasnik RS'' broj 36/15 i 95/18),
-Zakon o prekršajima (''Sl. glasnik RS'', br. 65/13, 13/16 i 98/16), -Zakon o privrednim prestupima ("Sl. List SFRJ", br. 4/77, 36/77 - ispr., 14/85, 74/87, 57/89 i 3/90 i "Sl.list SRJ", br.27/92, 16/93, 31/93,41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/01 i "Sl.glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon),
-Krivični zakonik (''Sl.glasnik RS'' br. 05,88/05, 107/05, 72/09,111/09, 121/12, 104/01, 108/14, 94/16 i 35/19).
Propisi u primeni kod poslova vezanih za poslove zaštite od požara i poslova u vezi vanrednih situacija:
-Zakon o zaštiti od požara (''Sl.glasnik RS'',br.111/2009, 20/15 i 87/18),
-Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima (''Sl.glasnik RS'',br. 101/2005 i 54/15),
-Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (''Sl.glasnik RS'',br.87/2018).

2.1 Plan

Ime fajla Za skidanje
Plan za 2021.godinu
Plan za 2020.godinu
Plan za 2019.godinu

 

2.2 Izveštaji

Ime fajla Za skidanje
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2020. godine
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2019. godine
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2018. godine

 

2.3 Kontrolne liste

Ime fajla Za skidanje
Kontrolne liste inspekcije za zaštitu životne sredine

 

 

 

 

 

 

3.KOMUNALNA INSPEKCIJA

 

Propisi koje primenjuje komunalni inspektor:

- Zakon o inspekcijskom nadzoru (''Sl. glasnik R'', broj 36/15, 44/2018- dr. zakon i 95/2018),
- Zakon o oglašavanju (''Sl.glasnik RS“, br. 6/16 i 52/19),
- Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. glasnik RS'' broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje),
- Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. glasnik RS'' broj 88/2011, 104/2016 i 95/2018),
- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odl. US, 55/14, 96/15 - dr. zakon i 9/16-odl. US),
- Zakon o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012, 84/2015 i 83/2018 - dr. zakon),
- Zakon o stočarstvu ( ''Sl. glasnik RS'' broj 41/2009, 93/2012 i 14/2016),
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni),
- Zakon o trgovini (''Sl.glasnik RS'', broj 52/2019),
- Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odl. US),
- Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016),
- Odluka o komunalnim delatnostima ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 14/14, 20/16 i 4/17),
- Odluka o sakupljanju i odvođenju otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opštine Čoka ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 16/15 i 4/17),
- Odluka o javnom vodovodu i distribuciji vode ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 16/15 i 4/17),
- Odluka o auto - taksi prevozu ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 4/06 iu 4/17),
- Odluka o uređenju, održavanju i zaštiti komunalnih objekata na teritoriji opštine Čoka (''Sl. list opštine Čoka'' broj 3/05, 6/11 i 4/17),
- Odluka o uređenju poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja ( ''Sl. list opštine Čoka'' broj 14/06 i 4/17 ),
- Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata (''Sl. list opštine Čoka'' broj 20/16 i 4/17),
- Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama objekata (''Sl. list opštine Čoka'' 18/17),
- Odluka o izmenama i dopunama odluke o dodeljivljnju isključivog prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (''Sl. list Opštine Čok'' br. 4/15, 4/17, 8/17 i 18/17),
- Odluka o utvrđivanju uslova i načina korišćenja pašnjaka na teritoriji opštine Čoka (''Službeni list opštine Čoka'' broj 18/17 i 11/18 ),
- Odluka o održavanju ulica, opštinskih puteva i nekategorisanih puteva na teritorji Opštine Čoka( ''Službeni list opštine Čoka'' broj 4/18 ),
- Odluka o hvatanju i zbrinjavanju napuštenih životinja, uklanjanju leševa životinja, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji (''Sl. list opštine Čoka'' br. 10/19 ),
- Odluka o javnim parkiralištima (''Sl. list opštine Čoka'' br. 10/19 ),
- Odluka o javnoj rasveti opštine Čoka (''Sl. list opštine Čoka'' br. 10/19 ).

 

3.1 Plan

Ime fajla Za skidanje
Plan za 2021.godinu
Plan za 2020.godinu
Plan za 2019.godinu

 

3.2 Izveštaji

Ime fajla Za skidanje
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2020. godine
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2019. godine
Izveštaj o radu za period 01.01-31.12.2018. godine

 

3.3 Kontrolne liste

Ime fajla Za skidanje
ID 001 - Kontrolna lista o auto taksi prevozu Čoka
ID 002 - Kontrolna lista o radnom vremenu u zanatstvu i trgovini Čoka
ID 003 - Kontrolna lista o radnom vremenu u ugostiteljstvu Čoka
ID 004 - Kontrolna lista - držanje domaćih životinja - hvatanje i smeštaj pasa i mačaka lutalica Čoka
ID 005 - Kontrolna lista - držanje domaćih životinja - psi, mačke
ID 006 - Kontrolna lista - držanje domaćih životinja - Kopitari, papkari i živina
ID 007 - Kontrolna lista o dodeljivanju isključivog prava JKP
ID 008 - Kontrolna lista o održavanju javnih zelenih površina ZABRANE
ID 009 - Kontrolna lista o održavanju javnih zelenih površina i ostalo Čoka
ID 010 - Kontrolna lista o komunalnim delatnostima
ID 011 - Kontrolna lista uklanjanje snega i leda Ćoka
ID 012 - Kontrolna lista o održavanju deponija Čoka
ID 013 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - KORISNICI
ID 014 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - VRŠILAC DELATNOSTI
ID 015 - Kontrolna lista o otpadnim vodama - SEPTIČKE JAME
ID 016 - Kontrolna lista o javnom vodovodu - KORISNICI
ID 017 - Kontrolna lista o atmosferskim vodama - komunalna odluka
ID 018 - Kontrolna lista o uređenju, održavanju groblja i sahranjivanju ČOKA
ID 019 - Kontrolna lista o javnoj rasveti Čoka
ID 020 - Kontrolna lista o atmosferskim vodama
ID 021 - Kontrolna lista o javnom vodovodu - VRŠILAC DELATNOSTI
ID 022 - Kontrolna lista pijace Čoka
ID 023 - Kontrolna lista dimnjak Čoka
ID 024 - Kontrolna lista za trgovinu van prodajnog mesta Čoka
ID 025 - Kontrolna lista za tržišno ime i radno vreme
ID 026 - Kontrolna lista o hvatanju i zbrinjivanju napuštenih životinja, uklanjanje leševa životinja, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizacije
ID 027 - Kontrolna lista o javnim parkiralištima
ID 028 - Kontrolna lista o ispaši