Набавка противградних ракета за потребе противградних станица на територији општине Чока

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) Наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности, број: 0 8 / 20 13 Набавка противградних ракета за потребе противградних станица на територији општине Чока

Општина Чока, Потиска 20, 23320 Чока, као наручилац позива понуђаче да доставе својепонуде у поступку Јавне набавке мале вредности- „Набавка противградних ракета за потребе противградних станица на територији општине Чока “ ,назив и ознака из општег речника набавке: 24613000- противградне ракете под следећим условима:

1) Понуде понуђача морају да стигну најкасније до 0 5 .07.2013. године до 10:00 часова , поштом или лично Наручиоцу, на адресу: Општина Чока, ул. Потиска бр.20 са назнаком: „ПОНУДА за јавну набавку: Набавка противградних ракета за потребе противградних станица на територији општине Чока - НЕ ОТВАРАТИ' .

2) Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која наручиоцу није достављена до наведеног датума и сата, те ће по окончању поступка отварања понуда бити враћена понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

3) Одбијање понуда на основу члана 107. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Комисија ће на основу члана 106. ЗЈН одбацити као неисправне све понуде које не испуњавају услове из позива и конкурсне документације Наручиоца.

4) J авно отварање понуда биће одржано 0 5 .07.2013. године у 10:15 часова , у канцеларији бр. 31 , у седишту Наручиоца. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији за јавну набавку поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.

5) Критеријум за оцену понуде је најнижа понуђена цена. О избору најповољнијег Понуђача, остали Понуђачи биће благовремено обавештени.

6)Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију је могуће преузети са сајта наручиоца – www . coka . rs , портала УЈН или захтевом на е- mail : tzoli @coka .rs .

7) Адреса за достављање понуда: Општина Чока, ул. Потиска 20., 23320 Чока.

8) Контакт особа и телефон: Тот Золтан, 0230/71-620 и 064/86-19-631.

 


 

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda