ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА – START UP

 

Општи циљ Програма је да кроз подршку отварању нових микро, малих и средњих привредних друштава и предузетничких радњи, као и подстицање отварања нових радних места, омогући унапређење ефикасности и институционалне подршке њиховом пословању и развоју.

Програм је  намењен  физичким лицима и привредним субјектима  који у тренутку подношења пријаве не послују дуже од две године , у циљу подршке самозапошљавању и унапређењу пословања привредних субјеката почетника, а који ће се бавити производњом, прерадом и услужним делатностима.

Пакет подршке обухвата : реализацију бесплатних обука, доделу бесповратних средстава и бесплатну услугу менторинга за Одабране кориснике.

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

 

Програм се реализује у  две фазе  и то:

·           I фаза Програма –  Обуке  и

·           II фаза Програма  – Бесповратна средства и менторинг.

 

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

·        набавка основних средстава;

·        адаптација и/или реконструкција пословног простора;

·        набавка материјала и сировина у висини до 20% нето вредности пројекта.

 
Под  основним средствима  у смислу овог програма подразумевају се: објекти (у складу са наменом пројекта), постројења, машине и опрема, а која се као оправдани трошкови улагања признају ако их користи искључиво Одабрани корисник, а могу бити:

·         улагања у набавку машина и опреме (у тренутку објављивања Јавног позива опрема не сме бити старија од 5 година од године производње и мора бити купљена од регистрованог привредног субјекта);

·         стављање у функцију радног простора и/или процеса рада (што подразумева адаптацију и/или реконструкцију производног/радног простора од стране регистрованог привредног субјекта).

Сопствено учешће може бити у новцу, објектима, постројењима, машинама и опреми, која се признају уколико су у власништву Одабраног корисника. Одабрани корисници морају да обезбеде и средства у висини ПДВ исказаног по профактури, односно износ ПДВ може бити представљен као део сопственог учешћа Одабраног корисника.

 

Износ бесповратних финансијских средстава

Средства се додељују у износу  до 1.000.000 динара без ПДВ ,  што представља до 70% укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно до 50% за услужне делатности.

Одабрани корисник je у обавези да обезбеди сопствено учешће од минимум 30% од укупне нето вредности оправданих трошкова пројекта за производне делатности и делатности прераде, односно минимум 50% за услужне делатности.

Сви Одабрани корисници имаће обавезу да:

-            послују минимум две године од тренутка потписивања уговора са РАС, и у том периоду им није дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених наведених у пословном (бизнис) плану. 

Сви Одабрани корисници који се баве услужним делатностима имаће обавезу да:

-            запосле још два лица у року од 12 месеци од датума потписивања уговора са РАС, који ће бити ангажовани уговором о раду, при чему су у обавези да послују минимум две године од тренутка потписивања уговора са РАС, и у том периоду им није дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених.

Јавни позив је отворен  до 5. маја 2017.г.  

Пријаве за  I  фазу Програма  са потребном документацијом у два примерка (оригинал и фотокопија) доставитипоштом или лично на адресу најближе РРА и то:

 

Регионална развојна агенција ПАНОНРЕГ

Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, Суботица

 

Више информација можете добити:

1. Развојна агенција Србије:

www.ras.gov.rs  

  startup@ras.gov.rs

 

 2. РРА Панонрег Суботица-канцеларија у Сенти, 

Градска кућа, канц 76., 

тел: 063-7-002-140 или на 

e-mail:  harmat.zsoka@gmail.com

              www.panonreg.rs


 

 

ЗА СКИДАЊЕ: