Konkurs

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности, број: 0 6 / 20 13
Услуге осигурања

 

Општина Чока, као наручилац позива понуђаче да доставе својепонуде у поступку Јавне набавке мале вредности- Услуге осигурања под следећим условима:

1) Понуде понуђача морају да стигну најкасније до 06 .06.2013. године до 09:00 часова , поштом или лично Наручиоцу, на адресу: Општина Чока, ул. Потиска бр.20 са назнаком: Понуда за јавну набавку мале вредности, број 06/2013 – Услуге осигурања - понуда не отварати .

2) Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда која наручиоцу није достављена до наведеног датума и сата, те ће по окончању поступка отварања понуда бити враћена понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.

3) Одбијање понуда на основу члана 107. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Комисија ће на основу члана 106. ЗЈН одбацити као неисправне све понуде које не испуњавају услове из позива и конкурсне документације Наручиоца.

4) Отварање понуда биће одржано 0 6 .06.2013. године у 09:15 часова , у канцеларији бр. 36, у седишту Наручиоца. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији за јавну набавку поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.

5) Критеријум за оцену понуде је најнижа понуђена цена. О избору најповољнијег Понуђача, остали Понуђачи биће благовремено обавештени.

6)Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсну документацију је могуће преузети са сајта наручиоца , портала УЈН или захтевом на е- mail : tzoli@coka .rs .

7) Адреса за достављање понуда: Општина Чока, ул. Потиска 20., 23320 Чока.

8) Контакт особа и телефон: Тот Золтан, 0230/71-620 и 064/86-19-631.

 

Download:

Poziv
Konkursna dokumentacija