Расписан 2.круг лицитације за закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА
Оделење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатност

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Председница општине Чока је дана 16.04.2018. године р аспис ала је оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока .

Информације можете добити на тел. бр. 0230/71-620 . Контакт особа је Ева Шевењхази - самостални саветник .

Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

Текст Огласа и пријавни формулар за пријављивање можете преузети са сајта општине Чока www.coka.rs или лично у канцеларији бр 1 у згради општине Чока.

Депозит треба уплатити на рачун Општине Чока Општинска управа број: 840-766804-71 позив на број 97 47-211

 

Рок за подношење пријаве - до 12,00 сати, дана 24.04.2018. године.

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта одржаће се у биоскопској сали , улица и број: Маршала Тита бр 2 и то: дана 25.04.2018. године са почетком у 13 ,00 часова за све катастарске општине.

 

Шеф Одељења
Ева Шевењхази с.р
самостални саветник

За скидање:
  1. Одлука о расписивању јавног огласа
  2. Формулар за пријављивање