ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу потребе процене утицаја на животну средину пројеката "Стара Ливница ОСЧЛ" доо

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА
Оделење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и стамбено - комуналне делатности

 

На основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта „Складиштење и третман неопасног металног отпада“

Носилац пројекта „Стара Ливница О.С.Ч.Л“ доо., Чока Потиска бр 7, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Складиштење и третман неопасног металног отпада“, у Чоки у улици Потиска бр 7 , на катастарској парцели број 472, К.О. Чока, општина Чока.

Након спроведеног поступка, Општинска управа општине Чока - Одељење надлежно за обављање послова из области за заштиту животне средине је дана 29.јуна 2018. године донела решење број 501-17/05/2018-III од дана 29.06.2018. године, да није потребна процена утицаја на животну средину.

У циљу обавештавања заинтересоване јавности текст решења објављује се у целости:

 

 

Шеф Одељења
Ева Шевењхази с.р
самостални саветник

За скидање:
  1. Решење