Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Čoka » broj 3 /2012), uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-11-5074/2013-14 od dana 16.08.2013. predsednik opštine Čoka je dana 1 6 .08.2013 . godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI Čoka
i raspisuje

 

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU
ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI