OBAVEŠTENJE

 

Na osnovu člana 19. i čl. 20. Zakona o izboru Narodnih Poslanika ( ,, Sl. Glasnik RS,, broj 35/2000 , 57/03 US, 72/03 - dr. zakon , 75/03-isp. dr. zakona 18/2004 , 85/2005 –dr. zakon, 101/05 drg. Zakon, 104/09- dr. zakona i 36/11) i člana 10 Pokrajinske Skupštinske Odluke o izboru Poslanika u Skupštinu APV ( SL. List APV 3/12 prečišćeni tekst):

O B A V E Š T A V A J U

 

SE GRAĐANI OPŠTINE ČOKA DA – SVAKI GRAĐANIN MOŽE ORGANU NADLEŽNOM ZA VOĐENJE BIRAČKOG SPISKA, MOŽE TRAŽITI UVID, ODNOSNO PODNETI ZAHTEV ZA UPIS, BRISANJE, ISPRAVKU ILI DOPUNU BIRAČKOG SPISKA AKO ON ILI DRUGI GRAĐANIN NIJE UPISAN U BIRAČKI SPISAK ILI JE UPISAN A NEMA BIRAČKO PRAVO ILI NEMA BIRAČKO PRAVO NA PODRUČJU OPŠTINE U KOJOJ JE UPISAN U BIRAČKI SPISAK ILI AKO NEKI OD PODATAKA IZ BIRAČKOG SPISKA NIJE PRAVILNO UPISAN.

POSEBNO SE POZIVAJU LICA KOJA ĆE DO 06.05. 2012 GODINE STEĆI PUNOLETSTVO DA IZVRŠE UVID U BIRAČKI SPISAK I ZATRAŽE UPIS U ISTI.

OD PROGLAŠENJA IZBORA PRAVO NA UVID I NA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZMENU BIRAČKOG SPISKA IMA I PODNOSILAC IZBORNE LISTE, PO ISTOM POSTUPKU PO KOME TO PRAVO IMAJU I GRAĐANI.

UZ ZAHTEV POTREBNO PRILOŽITI POTREBNE DOKAZE.

UVID SE MOŽE IZVRŠITI U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE ČOKA (POTISKA BR.20.), KANC. 28, DO 21. APRILA 2012. GODINE DO 24,00 ČASOVA (15 DANA PRE DANA ODRŽAVANJA IZBORA) U VREMENU OD 7,00 DO 15,00 ČASOVA RADNIM DANIMA I SUBOTOM. POSLE ZAKLJUČENJA BIRAČKOG SPISKA PROMENE U BIRAČKOM SPISKU MOGU SE VRŠITI SAMO NA OSNOVU REŠENJA NADLEŽNOG SUDA NAJKASNIJE 48 SATI PRE DANA ODREĐENOG ZA ODRŽAVANJE IZBORA ZA POSLANIKE U NARODNU SKUPŠTINU REPUBLIKE SRBIJE ODNOSNO ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU APV I ZA ODBORNIKE LOKALNE SAMOUPRAVE.

SA SOBOM OBAVEZNO PONETI LIČNU KARTU!

Čoka, 14.03.2012. godine
Opštinska uprava Čoka