ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

 

OBRASCI

 

Ime fajla Za skidanje
OBRAZAC 1 - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
PRILOG 1 - Sadržina zahteva za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu
PRILOG 2 - Kratak opis projekta iz zahteva za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu
OBRAZAC 2 - Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
PRILOG 3 - Sadržina zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
PRILOG 4 - Obrazac uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

 

OGLASNA TABLA

 

Ime fajla Za skidanje
25.06.2021 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport komunalnog otpada na teritoriji opštine Čoka
11.06.2021 - Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije "KIU28, KIO28 Čoka2" u KO Čoka
05.05.2021 - Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje zalivnog sistema "Kera Bara" u KO Ostojićevo
12.04.2021 - Obustavlja se postupak odlučivanja o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja objekta za mašinsku obradu metala sa magacinom", Autoflex Livnica Čoka doo
07.04.2021 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja objekta za mašinsku obradu metala sa magacinom", Autoflex Livnica Čoka doo
09.03.2021 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Bazne stanice mobilne telefonije KIU28, KIO28 Čoka 2" u Čoki, "TelekomSrbija" AD Beograd
29.01.2021 - Obaveštenje o Javnom uvidu, Javnoj prezentaciji i Javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera bara" u KO Ostojićevo", Remy Trade, Ostojićevo
15.12.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju kojim se izdaje dozvola za privremeno skladištenje otpada u Čoki, Regionalna deponija Subotica
10.12.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera bara" u KO Ostojićevo", Remy Trade, Ostojićevo
03.12.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta na katastarskoj parceli br.429 KO Sanad", Popović Žarko, Sanad
24.11.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja i određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera Bara" u Ostojićevu", "Remy Trade DOO" Ostojićevo
16.11.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta na katastarskoj parceli br.429 KO Sanad", Popović Žarko, Sanad
09.11.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd
07.10.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje otpada u Čoki, Regionalna deponija Subotica
10.08.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd
13.07.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Dogradnja postojećeg prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta, izgradnjom magacina za boce sa TNG-om" u Padeju, "Mihajlović DOO Paraćin"
13.07.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd
30.06.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Dogradnja postojećeg prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta, izgradnjom magacina za boce sa TNG-om" u Padeju, "Mihajlović DOO Paraćin"
22.06.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Mreža javnih mobilnih telekomunikacija, lokacija Čoka2" u Čoki, Telekom Srbija AD Beograd
15.06.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd
08.06.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Mreža javnih mobilnih telekomunikacija, lokacija Čoka2" u Čoki, Telekom Srbija AD Beograd
20.03.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Izgradnja crpne stanice P+0 sa izgradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i bušenje bunara B 2/06 u naselju Padej" u Padeju, Opština Čoka
16.03.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja novog objekta - zgrada za trgovinu P+0" u Čoki, Canadi Nelly DOO
27.02.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja novog objekta - zgrada za trgovinu P+0" u Čoki, Canadi Nelly DOO
27.02.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja crpne stanice P+0 sa izgradnjom postrojenja za kondicioniranje pijaće vode i bušenje bunara" u Padeju, Opština Čoka
21.02.2020 - Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u Padeju
03.02.2020 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Panawiss Plus DOO Padej
13.08.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Izradnja ekonomskog objekta za tov junad" - Petrović Veselin i Evica
13.08.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Proizvodnja organskog čvrstog NPK đubriva od goveđeg stajnjak u vidu peleta" - Peić Branislav
02.08.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Petrović Veselin i Evica
31.07.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi proceni uticaja na životnu sredinu - Peić Branislav
03.06.2019 - Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije procene uticaja na životnu sredinu
04.04.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu o potrebi uticaja na životnu sredinu i određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
12.03.2019 - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje procene uticaja na životnu sredinu

 

 

MONITORING STANJA ŽIVOTNE SREDINE

 

Naziv Pregled
KVALITET VAZDUHA
NIVO BUKE

 

 

REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Ime fajla Download
Dozvola za operatera Regionalna deponija Subotica
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo
Dozvola za operatera "Stara Livnica" O.S.Č.L. doo
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja za Mikoviči DOO iz Čoke
Dopuna dozvole za operatera "Zeka-plast"
Registar dozvole za operatera JKP Čoka
Dozvola za operatera "Zeka-plast"
Dozvola za operatera "Mikoviči" doo
Dozvola za operatera "Vino-Tisa" doo

 

 

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Ime fajla Za skidanje
10.06.2021 - Rešenje: daje se saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije "KIU28, KIO28 Čoka2" u KO Čoka, "Telekom Srbija AD Beograd", Beograd
28.04.2021 - Rešenje: daje se saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera bara" - revidirana studija - u KO Ostojićevo", Remy Trade, Ostojićevo
10.12.2020 - Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja zalivnog sistema "Kera bara" u KO Ostojićevo", Remy Trade, Ostojićevo
03.12.2020 - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja stambenog objekta P+0 i pomoćnog objekta na katastarskoj parceli br.429 KO Sanad", Popović Žarko, Sanad
04.11.2020 - Rešenje da za projekat "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd daje se saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
13.07.2020 - Rešenje da za projekat "Dogradnja postojećeg prodajnog objekta benzinske stanice sa izgradnjom nadstrešnice iznad točionih mesta, izgradnjom magacina za boce sa TNG-om" u Padeju nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - "Mihajlović DOO Paraćin"
02.07.2020 - Rešenje da za projekat "Radio-bazne stanice NS2500_01KI Sanad" u Sanadu, "VIP MOBILE" doo Beograd, potrebna je izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određuje se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja
22.06.2020 - Rešenje da za projekat "Mreža javnih mobilnih telekomunikacija, lokacija Čoka2" u Čoki, Telekom Srbija AD Beograd, potrebna je izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određuje se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja
20.02.2020 - Rešenje da za projekat "Skladištenje i tretman neopasnog otpada na elektrani na biogas" u Padeju potrebna je izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određuje se obim i sadržaj Studije o proceni uticaja
20.09.2019 - Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije blokova 10 i 11 u centralnoj zoni naselja Čoka na životnu sredinu
12.08.2019 - Rešenje da za projekat "Izradnja ekonomskog objekta za tov junad" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - Petrović Veselin i Evica
12.08.2019 - Rešenje da za projekat "Proizvodnja organskog čvrstog NPK đubriva od goveđeg stajnjak u vidu peleta" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - Peić Branislav
03.06.2019 - Rešenje da za projekat "Izgradnja mosta sa pristupnim saobraćajnicom u KO Padej" nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
01.04.2019 - Rešenje da za projekat "Izradnja kanalizacione mreže i postrojenja otpadnih voda u naselju Ostojićevo" potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu