INTERNA REVIZIJA

 

Interna revizija je u Opštini Čoka uspostavljena sa ciljem da se unapredi poslovanje organizacije pružanjem nezavisnog, objektivnog uveravanja i savetodavnih usluga, ona dodaje vrednost organizaciji, ne samo kroz analiziranje i izveštavanje o onome šta se dogodilo, već i kroz identifikovanje oblasti u kojima su moguća poboljšanja. Interna revizija pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovan pristup proceljivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organizaciji u kojoj je uspostavljena. Poslove interne revizije obavlja ovlašćeni interni revizor, koji je direktno odgovoran predsedniku opštine.

Interna revizija Opštine Čoka se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje interna revizija u javnom sektoru Republike Srbije i skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije.

Kontakt:
Ana Živković, ovlašćeni interni revizor,
Tel: 064/8619604
E-mail: ana@coka.rs

 


 

 

 

AKTI INTERNE REVIZIJE

 

Naziv Link
POVELJA INTERNE REVIZIJE
ETIČKI KODEKS INTERNE REVIZIJE
PRAVILNIK INTERNE REVIZIJE

 

 

 

STRATEŠKI PLANOVI INTERNE REVIZIJE

 

Ime fajla Za skidanje
IZMENJEN STRATEŠKI PLAN INTERNE REVIZIJE OPŠTINE ČOKA ZA PERIOD 2022-2024.GODINE

 

 

 

GODIŠNJI PLANOVI INTERNE REVIZIJE

 

Ime fajla Za skidanje
IZMENJEN GODIŠNJI PLAN INTERNE REVIZIJE OPŠTINE ČOKA ZA 2022.GODINU