PREDSEDNIK OPŠTINE ČOKA Stana Đember

Rođena u Ostojićevu 13.01.1963. godine.

Po zanimanju matičar. Od 1983 zaposlena u opštinskoj upravi opštine Čoka. U tri mandata predsednik saveta MZ Padej.

Udata, majka dvoje dece.


Nadležnosti

Izvršnu funkciju u opštini vrši Predsednik opštine – on neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine. On se bira na vreme od 4 godine, neposrednim i tajnim glasanjem. Takođe, ima svoj kabinet, čiji sastav se uređuje Aktom o organizaciji Opštinske uprave. Prema aktuelnom Statutu, predsednik opštine ne može ujedno biti i odbornik Skupštine opštine. .

 

Njegove nadležnosti su između ostalih i da:

 
 • Predlaže odluke i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine Stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno AP Vojvodine
 • Usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave
 • Predlaže postavljanje i razrešenje načelnika Opštinske uprave
 • Naredbodavac je za izvršenje budžeta
 • Donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili Odlukom Skupštine
 • Daje saglasnost na opšte akte korisnika budžeta,kojima se utvrđuje broj i struktura zaposlenih
 • Organizuje rad Opštinskog veća, saziva i predsedava sednicama Veća, daje konkretna zaduženja članovima Veća iz delokruga rada Veća
 • Odlučuje o sredstvima u državnoj svojini u skladu sa Zakonom
 • Ima isključivo pravo predlaganja akata o javnom zaduživanju opštine
 • U slučaju ratnog stanja, predsednik opštine donosi akta iz nadležnosti Skupštine opštine, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštine opštine čim ona bude u mogućnosti da se sastane
 • Vrši i druge poslove utvrđene Statuom i drugim aktima opštine. .

Predsedniku opštine prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran u slučajevim kada podnese ostavku, ako bude osuđen za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, ako je pravosnažnom sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti, ako mu prestane jugoslovensko državljanstvo, ako vrši poslove koji su zakonom određeni kao nespojivi sa funkcijom Predsednika opštine, ako mu prestane prebivalište na teritoriji opštine i u drugim slučajevima koje predviđa zakon. . .

Takođe, on može biti opozvan i pre isteka mandata na koji je biran – kada predlog za njegov opoziv podnese najmanje 10% biračkog tela, Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika ili Vlada ukoliko oceni da se povereni poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom.


 

ZAMENIK PREDSEDNIKA Balaž Ferenc

Rođen je 02.11.1963. godine u Čoki.
Osnovnu školu je u Čoki, srednju u Kanjiži završio. Diplomirao 1989. godine u Novom Sadu na poljoprivrednom fakultetu na ratarsko povrtarskom smeru.

Radno iskustvo: do 1994. godine je u PK Čoki u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posle toga se zaposlio u Agroseme – Panoniji u Senti u doradi semena. Od 2008. do 2012. godine je bio zamenik predsednika opštine Čoka, a između 2012-2016. godine predsednik opštine Čoka.

Otac jednog deteta.


Nadležnosti

Izbor zamenika vrši se na isti način kao i izbor predsednika. Zamenik zamenjuje predsednika u slučaju njegove otsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja. Predsednik i zamenik predsednika mogu doneti ostavku i biti razrešeni pre isteka mandata. Predlog za razrešenje može podneti najmanje 1/3 odbornika u Skupštini. Predlog se podnosi u pismenoj formi i mora biti obrazložen. Razrešenje se vrši na način i po postupku koji je predviđen za njihov izbor. Zamenik predsednika opštine je, po funkciji, član Opštinskog veća.


POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE
- Barat Danijela za oblast Ekologija i kultura

- Kiš Tot Erika za oblast Negovanje narodnih tradicija

- Bogdanović Andrea za oblast Rad sa mesnim zajednicama