POZIV ZA PRIJAVU I EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

Na osnovu člana 8. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 96/2015) Opštinska uprava opštine Čoka upućuje

 

P O Z I V

ZA PRIJAVU I EVIDENTIRANJE ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME

U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA

 

POZIVAJU SE:

zakupci stanova na neodređeno vreme koji:

•  je u svojini građana;

•  pripada zadužbini;

•  pripada fondaciji;

•  je u postupku vraćanja oduzete imovine,

kao i vlasnici stanova na kojima je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme, da podnesu evidencionu prijavu u dva primerka, koji se nalazi u prilogu ovog poziva,neposredno ili poštom preporučeno, na sledeću adresu: 23320 Čoka, Potiska 20.

Osoba za kontakt: Ševenjhazi Eva, tel.: 71-620.

 

Uz prijavu se podnosi:

•  ugovor o zakupu stana i/ili kopija akta o dodeli stana u zakup na neodređeno vreme ili pravosnažno sudsko rešenje koje zamenjuje ugovor o zakupu stana za lica iz člana 2. ovog zakona;

•  identifikacioni dokument zakupca i dokaz o svojstvu člana njegovog porodičnog domaćinstva (uvid u izvod iz matične knjige rođenih zakupca i člana njegovog porodičnog domaćinstva);

•  dokaz o prebivalištu zakupca i članova njegovog porodičnog domaćinstva (davanje na uvid lične karte ili i/ili fotokopija uverenja o prebivalištu);

•  uverenje uprave javnih prihoda jedinice lokalne samouprave da se lice iz člana 2. ovog zakona i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne vode u službenoj evidenciji kao vlasnici nepokretnosti po osnovu lokalnih javnih prihoda;

•  izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću lica iz člana 2. ovog zakona i članova njegovog porodičnog domaćinstva da nemaju na drugi način rešeno stambeno pitanje, odnosno da nemaju u svojini odgovarajući stan za stalno stanovanje u smislu zakona koji uređuje stanovanje;

•  dokaz o vlasništvu stana i ugovor o zakupu stana ukoliko je on zaključen, koji podnosi vlasnik stana na kojem je zasnovano pravo zakupa na neodređeno vreme;

•  dokaz o pokrenutom ili pravosnažno okončanom postupku restitucije, koji podnosi vlasnik stana.

 

Uz prijavu se podnose overene fotokopije dokumenata, čija je overa oslobođena plaćanja taksi.

 

 

Dokumenti:

  1. Evidenciona prijava